Podatek dochodowy

Świadczenie obowiązkowe na rzecz państwa, do którego zobligowane są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W naszym kraju mamy zatem do czynienia z podatkiem dochodowym:

1) od osób fizycznych (PIT, personal income tax) uregulowanym ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

2) od osób prawnych (CIT, corporate incone tax) uregulowanym ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Narzucona przez powołane wyżej przepisy prawne (i określone tam procentowe stawki podatku dochodowego) wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od uzyskiwanego dochodu oraz wykorzystanych odliczeń (tzw. ulg podatkowych). Przedmiotem opodatkowania jest natomiast dochód uzyskany z działalności zarobkowej, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.

Podatek dochodowy jest naliczany przez samych podatników lub ich pracodawców (płatników), ale też przez organy właściwe do wypłacania rent i emerytur oraz podmioty wypłacające honoraria. Podatek ten jest opłacany w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki w terminie do 20. dnia następnego miesiąca (lub kwartału), którego dotyczy dane zobowiązanie podatkowe. Jedynie w przypadku karty podatkowej rozliczenie podatku powinno nastąpić do 7. dnia następnego miesiąca. Każdorazowo urzędy skarbowe mają prawo do rewizji i weryfikacji, czy uiszczona kwota została poprawnie naliczona.