Kalkulator regularnego inwestowania

Kalkulator Regularnego Inwestowania obliczy dla Ciebie wynik, który osiągniesz regularnie inwestując w fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI!

Ważna informacja:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy przyszłych zysków z inwestycji. Wynik nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani należnych podatków.
Prezentowane wyniki kalkulatora oparte są na założeniu dokonywania w przeszłości wpłat w kwotach i okresach wskazanych przez użytkownika oraz o rzeczywiste wyniki funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez Goldman Sachs TFI (dalej „Fundusze”) wybranego przez użytkownika osiągnięte w przeszłości w tych okresach.
Źródłem wyników uwzględnianych w kalkulatorze są dane Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Goldman Sachs TFI”).
Goldman Sachs TFI i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Tabele Opłat znajdują się na stronie gstfi.pl. Informacje o Funduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI i na stronie gstfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI, u Dystrybutorów i na stronie gstfi.pl.
Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z Notą Prawną Funduszy na stronie gstfi.pl.