Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Kalkulator regularnego inwestowania

  Kalkulator Regularnego Inwestowania obliczy dla Ciebie wynik, który osiągniesz regularnie inwestując w fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI!

  W dobie kryzysu i wysokiej inflacji zadbaj o swoje pieniądze i zacznij je mądrze inwestować. Pozwolą Ci na to fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI. Dobierz odpowiedni dla siebie produkt i zobacz, jaki może być wynik inwestycji, przy pomocy udostępnionych Kalkulatorów inwestycyjnych.

  Kalkulatory inwestycyjne

  Obydwa udostępnione przez nas Kalkulatory inwestycyjne są bardzo proste w obsłudze. Pierwszy pozwala na obliczenie potencjalnego wyniku inwestycji, który osiągnęlibyśmy, inwestując w konkretny fundusz inwestycyjny Goldman Sachs TFI w określonym przez nas czasie. Ten kalkulator bazuje na historycznych wynikach naszych funduszy i pozwala przeprowadzić prostą symulację inwestycji. Kalkulator w drugiej zakładce obliczy, jaki kapitał będziemy w stanie osiągnąć przy regularnych (miesięcznych lub kwartalnych) wpłatach. Pozwoli to zasymulować wynik inwestycji, który możemy osiągnąć dzięki regularnemu inwestowaniu.

  Oblicz, jaki byłby wynik Twojej inwestycji w fundusze Goldman Sachs TFI

  Pierwszy kalkulator, a więc Kalkulator funduszy inwestycyjnych pokaże nam wynik naszej potencjalnej inwestycji w zależności od wybranego funduszu inwestycyjnego.
  Najpierw należy wybrać jeden z funduszy z naszej oferty w rubryce „Fundusz inwestycyjny”. Po kliknięciu przycisku „Wybierz fundusz” wyświetli się lista wszystkich aktualnie dostępnych funduszy, które oferuje Goldman Sachs TFI. Wybór jest naprawdę duży, a dzięki szerokiej gamie funduszy o różnym poziomie ryzyka, każdy inwestor wybierze z tej szerokiej oferty coś dla siebie.

  Po zaznaczeniu interesującego nas funduszu wypełniamy kolejną rubrykę, wpisując wysokości pierwszej wpłaty, którą chcielibyśmy uiścić w ramach rozpoczętej inwestycji.

  Następna rubryka to wysokość regularnych wpłat, które dokonywalibyśmy do wybranego funduszu. Należy pamiętać, że regularne wpłaty do funduszy nie są wymagane. Wpłaty można realizować w dowolnym czasie i na dowolny fundusz, jednak regularność jest zalecana. Pozwoli ona wyrobić nawyk regularnego oszczędzania oraz pomoże zwiększyć kapitał pracujących na nasz cel pieniędzy. Rubrykę należy wypełnić, wpisując kwotę, którą chcielibyśmy wpłacać co miesiąc lub raz na kwartał, następnie zaznaczyć poniżej odpowiednią opcję, odnoszącą się do tej częstotliwości.

  Kolejny krok to wybranie okresu inwestowania. Należy pamiętać, że poszczególne fundusze posiadają różne horyzonty i różne sugerowane okresy inwestycji. Najlepiej więc dopasować do odpowiednio te dwa parametry.

  Po wpisaniu interesującego nas okresu inwestowania pozostaje już tylko naciśnięcie przycisku „Oblicz”. Dzięki temu poznamy wynik potencjalnej inwestycji, bazujący na prawdziwych, historycznych wynikach osiąganych przez fundusze inwestycyjne. Jest on odpowiednio rozrysowany również na wykresie, gdzie zaprezentowana jest ciągła linia symbolizująca wzrost naszych wpłat oraz zmienna linia pokazująca wartość inwestycji. Dzięki wykorzystaniu prawdziwych wyników funduszy, możemy zaobserwować, jak nasza inwestycja mogła się zachowywać w czasie spadków i wzrostów. Warto zaznaczyć, że regularne wpłaty pozwalają na zmniejszenie wpływu straty i osiągnięcie optymalnego wyniku. Nad wykresem znajdują się informacje o wyniku naszej potencjalnej inwestycji, sumy wpłat i zgromadzonego kapitału.

  Oblicz potencjał regularnych wpłat

  Kalkulator inwestowania kryjący się pod hasłem „Sprawdź potencjał regularnych wpłat” pozwoli na lepsze zrozumienie potencjału regularnych wpłat.

  Tutaj również wypełniamy więc odpowiednio rubryki dotyczące wysokości pierwszej wpłaty oraz wysokości regularnych składek. Zaznaczamy przy tym czy chcemy wpłacać pieniądze na założony cel raz na miesiąc, czy raz na kwartał.

  Tak samo jak poprzednio, wybieramy także okres inwestowania, pamiętając, że im będzie on dłuższy, tym więcej może przynieść zysku.

  Później należy określić, jakiej stopy zwrotu z inwestycji oczekujemy. Możemy tu sami założyć, jaki wynik inwestycji możemy osiągnąć.

  Ostatnie pytanie zadane przez Kalkulator inwestycji dotyczy tego, czy przewidujemy jednorazową, dodatkową wpłatę w ciągu roku. Po zaznaczeniu właściwej odpowiedzi klikamy przycisk „Oblicz”. Kalkulator zysku obliczy nam stopę zwrotu z inwestycji. Ukaże on przewidywany, zebrany kapitał na koniec okresu inwestycyjnego, wypracowany wynik oraz łączną sumę wpłat. Wszystko to dodatkowo ukazuje wykres, który przedstawia zmieniającą się wartość inwestycji oraz wartość naszych wpłat.

  Z jakich funduszy inwestycyjnych możesz skorzystać?

  W ofercie Goldman Sachs TFI skorzystać możesz z ogromnej ilości funduszy inwestycyjnych, które, w ramach uproszczenia, dzielimy na 5 kategorii:

  1. Fundusze akcji – a więc fundusze z największym ryzykiem, które w najdłuższym terminie powinny przynieść największe zyski (niektóre z funduszy z tej grupy pozwalają również uzyskiwać dywidendy z tytułu posiadanych akcji);

  2. Fundusze obligacji – wśród których odnajdziemy zarówno polskie, jak i zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne;

  3. Fundusze krótkoterminowe dłużne – czyli fundusze o najniższym ryzyku, skupiające się na inwestowaniu tylko w bony skarbowe i obligacje skarbowe;

  4. Fundusze mieszane – a więc wewnętrznie zdywersyfikowane, a dzięki temu ograniczające ryzyko straty w przypadku złej koniunktury gospodarczej;

  5. Fundusze cyklu życia – a więc unikalne i innowacyjne fundusze, w których kluczowe jest założenie daty, do jakiej chcemy oszczędzać i dostosowanie do tego strategii inwestycyjnej.

  W każdej z tych kategorii istnieje bardzo zróżnicowana, dopasowana do różnych potrzeb, grupa subfunduszy. Z tak szerokiego wachlarza opcji każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł zbudować odpowiednio zdywersyfikowany, prywatny portfel inwestycyjny.

  Ważna informacja:

  Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy przyszłych zysków z inwestycji. Wynik nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani należnych podatków.
  Prezentowane wyniki kalkulatora oparte są na założeniu dokonywania w przeszłości wpłat w kwotach i okresach wskazanych przez użytkownika oraz o rzeczywiste wyniki funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez Goldman Sachs TFI (dalej „Fundusze”) wybranego przez użytkownika osiągnięte w przeszłości w tych okresach.
  Źródłem wyników uwzględnianych w kalkulatorze są dane Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Goldman Sachs TFI”).
  Goldman Sachs TFI i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
  Tabele Opłat znajdują się na stronie gstfi.pl. Informacje o Funduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI i na stronie gstfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dostępnych w siedzibie Goldman Sachs TFI, u Dystrybutorów i na stronie gstfi.pl.
  Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z Notą Prawną Funduszy na stronie gstfi.pl.