Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami

  Wstęp
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „SFDR”) ma na celu zwiększenie przejrzystości sposobu, w jaki uczestnicy rynków finansowych uwzględniają możliwości i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach inwestycyjnych. SFDR wprowadza system klasyfikacji produktów inwestycyjnych oraz nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji.

   

  Celem SFDR jest zapewnienie, aby podmioty takie jak Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ Goldman Sachs TFI”) ujawniły swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Goldman Sachs TFI wspiera ten cel. Efektem funkcjonowania rozporządzenia SFDR ma być większa przejrzystość poprzez stosowne ujawnienia na naszej stronie internetowej, w naszych prospektach oraz innych dokumentach odnoszących się do produktów oferowanych przez Goldman Sachs TFI.

  Uwzględniając specyfikę regulacji SFDR i jej doprecyzowywanie regulacjami wykonawczymi, jak również powiązanie z innymi regulacjami dotyczącymi czynników zrównoważonego rozwoju, okres jej wdrażania rozpoczyna się 10 marca 2021 roku i trwać będzie do końca 2022 roku. Goldman Sachs TFI będzie podążało w zakresie transparentności odnoszącej się do zrównoważonego rozwoju za tymi regulacjami.

  Goldman Sachs TFI podlega wymogom SFDR jako uczestnik rynku finansowego, który zarządza funduszami inwestycyjnymi, zarządza portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

  Niniejsza informacja zawiera wszystkie informacje na temat naszego podejścia do SFDR i działań podejmowanych przez nas do tej pory. Obejmuje między innymi:

  • uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
  • niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju
  • klasyfikacja funduszy i mandatów Goldman Sachs TFI
  • sposoby ujawnień przed zawarciem umowy lub nawiązaniem relacji w zależności od klasyfikacji naszych produktów w przypadku produktów koncentrujących się na integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
  • sposoby ujawnień przed zawarciem umowy lub nawiązaniem relacji w zależności od klasyfikacji naszych produktów w przypadku produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne
  • sposoby ujawnień przed zawarciem umowy lub nawiązaniem relacji w zależności od klasyfikacji naszych produktów w przypadku produktów mających za cel zrównoważone inwestowanie
  • nasze podejście do integracji czynników ESG

   

  Uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

   

  Uważamy, że istnieje silny związek między długoterminowym pozytywnym wpływem odpowiedzialnego inwestowania a wyższymi stopami zwrotu skorygowanymi o ryzyko. Dodatkowo, oprócz wpływu na dobrobyt zarówno społeczeństwa jak i środowiska, konsekwentna integracja czynników środowiskowych („E”), społecznych („S”) i związanych z zarządzaniem („G”)  (łącznie „ESG”) pozwala nam znaleźć potencjalną wartość poprzez identyfikację powiązanych ryzyk i możliwości. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w naszym procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych opisano szczegółowo w sekcji poniżej poświęconej integracji ESG. Uwzględniliśmy to również w "Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania".

  Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Goldman Sachs TFI określa jasne cele finansowe i pozafinansowe, które są zgodne z ogólną strategią Goldman Sachs TFI. Oceniamy cele, aby zapewnić odpowiednie powiązanie wynagrodzenia z wynikami indywidualnymi, zespołowymi i wynikami Goldman Sachs TFI. Wyniki naszych zarządzających funduszami i portfelami są bezpośrednio powiązane z relatywnymi wynikami zarządzanych funduszy i portfeli, co powoduje długoterminowe powiązanie z interesami naszych klientów. Polityka wynagrodzeń wspiera również ostrożne zarządzanie ryzykami, takimi jak ryzyko związane z ESG i zrównoważonym rozwojem, a także ryzyko finansowe, operacyjne i reputacyjne. Takie podejście zapewnia, że pracownicy nie są zachęcani poprzez wynagrodzenie do podejmowania nadmiernego ryzyka oraz że biorą pod uwagę istotne ryzyka dla Goldman Sachs TFI i jego klientów oraz uczestników funduszy. W celu większego powiązania interesów pracowników z interesami naszych klientów i uczestników funduszy, system wynagrodzenia zmiennego pozwala Goldman Sachs TFI przyznawać wynagrodzenie w formie instrumentów powiązanych z wynikami funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs TFI.

  Obowiązująca polityka wynagrodzeń Goldman Sachs TFI dostępna jest na stronie www.gstfi.pl w sekcji „Ład korporacyjny”.
   

  Niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju

  Uwzględniamy główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem stosując Politykę odpowiedzialnego inwestowania Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka ta wspiera systematyczne włączanie czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie zarządzania do procesu inwestycyjnego, zarządzając zarówno ryzykami jak i szansami. Identyfikacja, ocena i unikanie negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju jest częścią naszego podejścia w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Zdajemy sobie sprawę, że pełne uwzględnienie głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju jest procesem stopniowym, ciągłym uczeniem się i wprowadzaniem ulepszeń.

  Na podstawie SFDR należy spełnić dodatkowe wymogi dotyczące ujawnień, koncentrując się na niekorzystnym wpływie na zrównoważony rozwój. To będzie skutkowało przejrzystością na poziomie Goldman Sachs TFI jako podmiotu, ale także na poziomie funduszy, mandatów i innych produktów i usług.

  Wymagania prawne dotyczące negatywnego wpływu na zrównoważony rozwój nie są jeszcze ostateczne i mają nieco inne terminy implementacji, co oznacza, że  w dalszym ciągu do 30 grudnia 2022 będziemy musieli uwzględniać i dostosowywać się do tych specyficznych wymogów regulacyjnych.

  Zamierzamy podać więcej szczegółów przy okazji ujawnienia po implementacji wymagań kolejnego poziomu implementacji wymogów SFDR. W dalszej części opisujemy, w jaki sposób polityka zrównoważonego rozwoju jest stosowana przez nas jako  zarządzających aktywami.

  Informacje na temat naszej strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników zawarte są w dalszej części niniejszej informacji Integracja ESG „Nasze podejście” krok I.

  W procesie inwestycyjnym Goldman Sachs TFI stosuje szeroki zakres wskaźników E, S oraz G (o których mowa w dalszej części niniejszej informacji Integracja ESG „Nasze podejście” krok II), w tym wskaźników dotyczących niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Analizujmy wybrane przez nas zagadnienia, które naszym zdaniem mają istotny wpływ na daną inwestycję w kontekście zrównoważonego rozwoju min. czy podejmuje działania w celu zmniejszenia energochłonności swojego biznesu, jak dużo CO2 emituje do atmosfery, jaki jest wpływ działalności na gospodarkę wodną, jak traktuje swoich pracowników i czy współpracuje z lokalną społecznością, jakość wykorzystywanej infrastruktury.

  Zakres stosowanych wskaźników ogranicza brak danych lub ich niższa niż optymalna jakość, w tym wskaźników dotyczących niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, przedstawianych przez spółki, w które dokonano inwestycji.

  Regulacyjne wytyczne techniczne dotyczące niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju nie są jeszcze ostateczne i mają nieco inne terminy implementacji, co oznacza, że  w dalszym ciągu będziemy musieli uwzględniać i dostosowywać się do tych specyficznych wymogów regulacyjnych.

  Goldman Sachs TFI wdrożyło politykę zaangażowania, o której mowa w Dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie jest jednym z najlepszych sposobów stymulowania zmian w spółkach, w których akcje się inwestuje. Działania związane z zaangażowaniem umożliwiają inwestorom wykorzystanie swoich praw do wywierania pozytywnego wpływu na biznes i środowisko, w którym działa spółka. Przyjęliśmy politykę zaangażowania Goldman Sachs TFI w spółki notowane na rynkach regulowanych, w której ujęliśmy nasze podejście do zaangażowania, wynikające z tego obowiązki i związane z nimi podejście inwestycyjne do takich spółek, będących przedmiotem inwestycji zarządzanych aktywów. Współpracujemy ze spółkami, aby zmaksymalizować wartość ich inwestycji i stymulować pozytywne zmiany w różnych aspektach ich działalności mających wpływ na budowę fundamentów długoterminowego rozwoju. Polityka zawiera opis, w jaki sposób monitorujemy działalność spółek, w jaki sposób prowadzimy dialog ze spółkami, jak komunikujemy się z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, w jaki sposób podchodzimy do wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, w jaki sposób współpracujemy z inwestorami instytucjonalnymi oraz w jaki sposób zarządzamy konfliktami interesów.

  Treść Polityki zaangażowania Goldman Sachs Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym dostępna jest na stronie www.gstfi.pl  w sekcji „Ład korporacyjny”.

  Goldman Sachs TFI opracowała kryteria odpowiedzialnego inwestowania, których emitenci powinni przestrzegać. Te ogólne kryteria ograniczające mają zastosowanie do wszystkich trzech rodzajów strategii odpowiedzialnego inwestowania oraz do naszych tradycyjnych strategii. Kryteria te odzwierciedlają odpowiednie przepisy, nasze wartości i uznane na szczeblu międzynarodowym standardy, takie jak zasady United Nations Global Compact, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Principles for Responsible Investment.

  Goldman Sachs TFI uznaje, że spełnienie ambicji określonych w Porozumieniu Paryskim będzie wymagało od świata zastąpienia paliw kopalnych niskoemisyjnymi źródłami energii. Dlatego ograniczamy inwestycje w spółki, których modele biznesowe są uzależnione od wydobycia węgla energetycznego. W przypadku naszych strategii „promujących aspekty środowiskowe lub społeczne i mających na celu zrównoważone inwestycje próg przychodów jest bardziej rygorystyczny i dopuszcza maksymalnie 5% przychodów z wydobycia węgla.
   

  Klasyfikacja funduszy i mandatów Goldman Sachs TFI

  Aby zaspokoić różnorodne potrzeby naszych klientów mamy trzy rodzaje strategii odpowiedzialnego inwestowania - zintegrowane z ESG, zrównoważone (promujące aspekt środowiskowy lub społeczny) i mające na celu zrównoważone inwestycje. Przyjęliśmy tę wewnętrzną kategoryzację jako punkt wyjścia do klasyfikacji naszych funduszy i mandatów zgodnie z SFDR, która odzwierciedla wymagany poziom przejrzystości. Pełna lista klasyfikacji naszych funduszy znajduje się na stronie www.gstfi.pl.

  Mówiąc prościej, im wyżej w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju zaklasyfikujemy nasz fundusz lub mandat, tym więcej będziemy musieli ujawniać. Rozróżnienia między klasyfikacjami uznanymi za istotne koncentrują się na:

  1. integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
  2. promocji aspektów środowiskowych lub społecznych i
  3. wskazaniu jako celu zrównoważone inwestycje.

   

  Sposoby ujawnień przed zawarciem umowy lub nawiązania relacji w zależności od klasyfikacji naszych produktów:

   

  1) w przypadku produktów koncentrujących się na integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

  - W prospektach naszych funduszy zamieściliśmy następujący opis integracji ryzyka zrównoważonego rozwoju, a także w informacjach przedumownych dostarczanych klientom, których to dotyczy:

  Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk portfela oraz na ogólne ryzyko, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne.

  Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które są zdefiniowane w art. 2 pkt 22 SFDR jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeśli wystąpią - mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji jest włączona w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów odpowiedzialnego inwestowania. Kryteria odpowiedzialnego inwestowania oraz ich zastosowanie są opisane w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania”.

  Proces oceny ryzyka jest przeprowadzany w ramach procesu analizy inwestycyjnej i uwzględnia wszystkie stosowne ryzyka, w tym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Ta ocena zawiera, ale nie ogranicza się do, ocenę ryzyka profilu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (E- środowiskowych, S-społecznych, G- związanych z zarządzaniem, dalej „ESG”) emitenta, wykorzystując dane pozyskane od zewnętrznych dostawców, z których część specjalizuje się w danych odnoszących się do ESG i ocenianiu związanych z nim ryzyk.

  Dla inwestycji, w przypadku których istnieją zachowania lub czynności, które nie są zgodne z przyjętymi przez nas kryteriami odpowiedzialnego inwestowania, podejmowana jest decyzja o uwzględnianiu danego emitenta lub wykluczeniu go z dopuszczalnego obszaru zainteresowania Funduszu/Subfunduszu. Ze względu na wybór stosowania kryteriów odpowiedzialnego inwestowania zgodnie z przyjętymi przez nas kryteriami, portfel Funduszu/Subfunduszu może różnić się od składu Indeksu, jeżeli ma on zastosowanie.

  Aktywne korzystanie z praw właścicielskich jest częścią procesu inwestycyjnego Funduszu/Subfunduszu i odgrywa istotną rolę w minimalizowaniu i zarządzaniu ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju, jak również zwiększeniu długoterminowej ekonomicznej i społecznej wartości emitenta w czasie.

  Dodatkowe informacje dotyczące stosowanych przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kryteriów odpowiedzialnego inwestowania są dostępne w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania” na www.gstfi.pl.”.

  2) w przypadku produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne

  W przypadku strategii, które promują aspekty  środowiskowe i społeczne, poniższy tekst jest zawarty w prospektach informacyjnych, a także w informacjach przedumownych dostarczanych klientom, których to dotyczy:

  Fundusz/Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, zgodnie z Art. 8 SFDR, poprzez zdefiniowanie, dla głównej części inwestycji, istotności w zakresie ryzyk i możliwości środowiskowych, społecznych oraz w zakresie zarządzania.

  Te informacje są włączone przez Fundusz/Subfundusz do jego procesu inwestycyjnego bazując na przyjętym przez Towarzystwo podejściu do integracji ESG (czynniki E- środowiskowe, S-społeczne, G- związanie z zarzadzaniem, dalej „ESG”).

  Włączenie czynników ESG do procesu inwestycyjnego, zgodnie z zasadami opisanymi w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania”, przewiduje, że czynniki ESG powinny być ocenione i udokumentowane w procesie inwestycyjnym.

  Fundusz/Subfundusz stosuje przyjęte przez Goldman Sachs TFI kryteria odpowiedzialnego inwestowania, które mogą prowadzić do wykluczeń wskazanych w opisie polityki inwestycyjnej Funduszu/Subfunduszu. Te wykluczenia są wiążącym elementem w procesie doboru lokat.

  W przypadku, gdy nie istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy czynnikami środowiskowymi i społecznymi promowanymi przez Fundusz/Subfundusz i jego indeks: „Nie istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy czynnikami środowiskowymi i społecznymi promowanymi przez Subfundusz i jego indeks.  Proces doboru instrumentów do subfunduszu włącza w proces inwestycyjny czynniki ESG, co może prowadzić do wykluczenia instrumentów wchodzących w skład tego indeksu. Stąd inwestycje Subfunduszu mogą odbiegać od inwestycji stanowiących składniki indeksu.”.

  W przypadku, gdy istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy czynnikami środowiskowymi i społecznymi promowanymi przez Fundusz/Subfundusz i jego indeks: „Istnieje powiązanie pomiędzy czynnikami środowiskowymi i społecznymi promowanymi przez Fundusz i jego indeks ale Fundusz stosuje wykluczenia wskazane w jego polityce inwestycyjnej . Stąd inwestycje Funduszu mogą odbiegać od inwestycji stanowiących składniki indeksu.”.

  Dodatkowe informacje dotyczące stosowanych przez Goldman Sachs kryteriów odpowiedzialnego inwestowania są dostępne w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania” na www.gstfi.pl.”.

  Więcej informacji dotyczących naszego podejścia do integracji ESG oraz tego jak oceniamy aspekty związane z właściwym zarządzaniem (good governance) znajduje się poniżej w części poświęconej integracji ESG.

  3) w przypadku produktów mających za cel zrównoważone inwestowanie w informacjach przedumownych dostarczanych klientom

  Dla tych strategii, które mają w swoim celu zrównoważone inwestowanie i wyznaczony został indeks, który jest używany jako benchmark referencyjny, informacje o indeksie są ujawniane w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także w informacjach przedumownych dostarczanych klientom, których to dotyczy.

  Dla tych strategii, które mają w swoim celu zrównoważone inwestowanie i nie został wyznaczony indeks, który jest używany jako benchmark referencyjny, informacje w jaki sposób cel ten ma być osiągniety są ujawniane w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także w informacjach przedumownych dostarczanych klientom, których to dotyczy.

   

  Integracja czynników ESG

  Integracja czynników ESG odnosi się do szacowania czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie zarządzania w przypadku danej inwestycji w świetle ich potencjalnych wpływów na zwrot z inwestycji.

  Wierzymy, że integracja czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie zarządzania usprawnia proces podejmowania decyzji. Biorąc pod uwagę zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe w naszych portfelach, jesteśmy w stanie lepiej zoptymalizować krótko- i długoterminowych zwroty skorygowane o ryzyko. Oprócz uzyskania pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych, do których dążymy jako odpowiedzialny inwestor, konsekwentna integracja ESG umożliwia nam identyfikację powiązanych ryzyk i szans oraz pomaga nam odkryć potencjalną wartość danej inwestycji. W przypadku większości zarządzanych aktywów integrujemy surowe kryteria ESG w całym procesie inwestycyjnym w ramach szerokiego zakresu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Uważamy, że nasza definicja strategii integrującej czynniki ESG jest bardzo rygorystyczna, ponieważ stanowi, że dla każdej inwestycji wszystkie trzy komponenty ESG muszą być jednoznacznie i konsekwentnie zintegrowane, tam gdzie ma to zastosowanie, w całym procesie inwestycyjnym. To całościowe podejście umożliwia nam oferowanie strategii ESG w szerokim zakresie klas aktywów, przy jednoczesnym uznaniu, że implementacja może się różnić w zależności od charakterystyk specyficznych dla klasy aktywów.

  Nasze podejście

  Nasze podejście do integracji ESG zawsze opiera się na trzech krokach:

  1. Identyfikacja - pierwszym krokiem w kierunku integracji ESG jest zidentyfikowanie istotnych kwestii ESG na poziomie firmy, sektora i kraju.

  2. Ocena

  • W przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa oceniamy wyniki każdej firmy w zakresie istotnych kwestii ESG. Następnie sprawdzamy, jak dobrze przekładają się one na strategię biznesową i jakie oferują możliwości. Na koniec omawiamy i analizujemy potencjalne kontrowersje i ich wpływ w ramach tego procesu.
  • W przypadku inwestycji w emitentów obligacji skarbowych analizujemy i oceniamy wyniki kraju w oparciu o czynniki ESG i potencjalne kontrowersyjne kwestie oraz wykorzystujemy te informacje do porównania różnych krajów.

  3. Integracja - na koniec włączamy te analizy ESG  w każdy przypadek inwestycyjny i są one brane pod uwagę w całym procesie inwestycyjnym.

  Mimo, iż nasze podejście zawsze obejmuje te trzy kroki, stopień jej uwzględnienia nie jest taki sam dla wszystkich naszych strategii. Integracja czynników ESG może się znacznie różnić w zależności od klasy aktywów z różnych powodów. Dostępność, rodzaj i jakość danych różni się w zależności od tego czy odnoszą się do klasy aktywów publicznych czy prywatnych oraz pomiędzy rynkami rozwiniętymi czy rozwijającymi się. Integracja czynników ESG dla portfeli obligacji skarbowych wykorzystuje źródła danych inne niż te wykorzystywane w przypadku przedsiębiorstw. I chociaż ryzyko ESG jest zawsze istotne, koncentracja na szansach jest zwykle silniejsza w przypadku akcji, gdzie potencjalny wzrost jest większy w porównaniu z instrumentami dłużnymi, gdzie potencjał spadku jest zwykle bardziej odczuwalny. Dlatego w następnej sekcji omówimy różne podejścia.
   

  Krok 1: Identyfikacja – Obszary istotności

  Określenie, co ma znaczenie dla firm

  Integracja ESG rozpoczyna się od zidentyfikowania kwestii, które mają znaczenie dla firm, w instrumenty których rozważamy inwestycje, a które mogą mieć istotny wpływ na wartość tych instrumentów. Naszym zdaniem są to zatem istotne, długoterminowe czynniki ryzyka oraz szanse, wpływające na kształt strategii biznesowej każdej spółki. Na przykład przejście na zielone źródła energii może zagrozić zdolności tradycyjnych dostawców energii do tworzenia wartości dla inwestorów, chyba że dostosują oni swoje moce wytwórcze do nowych form wytwarzania energii. Podobnie banki i firmy ubezpieczeniowe stoją w obliczu znacznego ryzyka związanego z zagrożeniem naruszenia bezpieczeństwa danych i innymi zdarzeniami w zakresie bezpieczeństwa IT.

  Identyfikując takie istotne czynniki i dokładnie analizując, w jaki sposób firmy zamierzają się dostosować w odpowiedzi na nie, możemy zarówno skupić się na odpowiedzialnych inwestycjach jak i wzmocnić naszą zdolność do osiągania lepszych wyników inwestycyjnych. Istotne czynniki ESG mają kluczowe znaczenie dla modelu biznesowego firmy i jej sukcesu finansowego, ponieważ wpływają na jej krótko-, średnio- i długoterminową konkurencyjność. Kluczowe pytanie, które sobie zadajemy, brzmi: jak trwałe są przewagi konkurencyjne danego przedsiębiorstwa? Uważamy, że jest to również ważne dla naszych klientów, którzy chcą mieć pewność, że ich kapitał zostanie zainwestowany w możliwie najbardziej efektywny i bezpieczny sposób.

  Goldman Sachs TFI opracowało własne podejście do istotności, które optymalizuje sposób, w jaki identyfikujemy i interpretujemy czynniki ESG na poziomie poszczególnych sektorów działalności spółek. Zintegrowane z naszym narzędziem, które koncentruje się na analizie czynników ESG, stanowi podstawę procesu łączącego analizę ESG i analizę finansową. Zidentyfikowane istotne czynniki ESG wykorzystujemy później jako punkt wyjścia do dyskusji podczas dialogu ze spółkami.

  Łącząc naszą wiedzę i doświadczenie z podejściem do zagadnienia istotnych kwestii ESG innych organizacji, takich jak SASB (Sustainability Accounting Standards Board), zidentyfikowaliśmy zestaw czynników, które uznaliśmy za najbardziej istotne, zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Pogrupowaliśmy te czynniki w cztery filary: trwałość modelu biznesowego, czynniki związane z zarządzaniem, czynniki środowiskowe i czynniki społeczne.

  Określając model biznesowy jako filar obok czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie zarządzania, podkreślamy potrzebę uwzględniania przez firmy trendów środowiskowych i społecznych w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej.

  Metodologia jest przeglądana i aktualizowana co najmniej raz do roku lub jeśli to konieczne na zasadzie ad-hoc.

  Określenie istotnych czynników ESG w analizie krajów

  Większość czynników ESG jest „istotna” dla każdego kraju. Jest to cecha odmienna od analizy istotności czynników dla firm czy branż, gdzie sektory działalności potrafią się od siebie istotnie różnić. Przykłady obejmują jakość i dostępność do edukacji i opieki zdrowotnej, poziom stabilności politycznej. Chociaż stopień, w jakim czynniki te mogą wpływać na finanse danego kraju może się różnić, ostatecznie wszystkie te czynniki mają znaczenie we wszystkich krajach. W związku z tym, aby określić, jak poszczególne państwa radzą sobie z punktu widzenia ESG, oceniamy wszystkie kraje stosując te same czynniki.
   

  Krok 2: Ocena - metodologie

  Instrumenty udziałowe i dłużne firm

  Sposób, w jaki analizujemy potencjalne inwestycje w instrumenty udziałowe i dłużne firm z punktu widzenia ESG jest identyczny. Najpierw identyfikujemy istotne czynniki oraz poziom ich istotności, a następnie dokonujemy oceny ich wpływu z punktu widzenia emitenta. Użyte dane są często specyficzne dla danej firmy, wykorzystujemy sprawozdania finansowe i niefinansowe emitentów, różnego rodzaju opracowania sektorowe jak również dane pochodzące od zewnętrznych dostawców. Rodzaj ocenianych informacji obejmuje:

  • zaangażowanie w poszczególne sektory, produkty lub usługi, które uważamy za niepożądane;
  • poziomy kontrowersji;
  • strategie dotycząca zmian klimatycznych, ale także dotyczące wielu różnych obszarów;
  • szeroki zakres wskaźników E, S i G;
  • model biznesowy i jego związek z czynnikami E, S i G oraz szansami lub zagrożeniami, które się z nim wiążą.

  Znaczenie wysokiego poziomu w zakresie zarządzania podkreśla fakt, iż „G” jest zawsze częścią integracji czynników ESG z analizą finansową. Firmy, które mają najwyższy poziom kontrowersji związanych z prawidłową strukturą zarządzania, relacjami pracowniczymi, wynagrodzeniem personelu i zgodności z przepisami podatkowymi są przez Goldman Sachs TFI zapraszane do aktywnej współpracy. Głównym celem takiego podejścia jest zachęcenie firmy do opracowania strategii oraz rozwiązania problemu, a nie pozostawienie firmy samej sobie i wpisania jej instrumentów na listę restrykcyjną.

  Informacje te są gromadzone i oceniane przez naszych analityków i zarządzających portfelem, a następnie dokumentowane w karcie oceny (scorecard), przypadku inwestycyjnym, propozycji oceny kredytowej lub innym narzędziu wspierającym proces inwestycyjny.

  Obligacje skarbowe

  Ocena czynników ESG dla krajów różni się w niektórych aspektach od analizy jaką przeprowadzamy dla firm. Porównujemy kraje, w obligacje których chcemy zainwestować, na podstawie tych samych wskaźników. Większość danych użytych w tym narzędziu pochodzi ze źródeł publicznie dostępnych. Czynniki, które bierzemy pod uwagę, to między innymi: jakość powietrza, poziom dostępności do edukacji, przewidywana długość życia czy poziom korupcji. Jednym z elementów analizy jest ocena poziomu kontrowersji dla danego kraju.

  Multi-Asset

  Specyfika tych strategii oznacza, że często wiele różnych sposobów oceny czynników ESG jest włączonych w proces inwestycyjny w ramach tej strategii. W zależności od celu inwestycyjnego strategii, upewniamy się, że wszystkie podstawowe klasy aktywów stosują podobny sposób integracji ESG lub skupiają się na zrównoważonym rozwoju, ale faktyczne podejścia mogą  odbiegać od tego założenia.

  Źródła danych

  Wierzymy, w skuteczność łączenia naszej wewnętrznej ekspertyzy z danymi dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców. Korzystamy z takich firm jak : Sustainalytics, Refinitiv czy Bloomberg.

  Do analizy firm  mogą być również wykorzystywane inne źródła informacji, w tym między innymi raporty finansowe i niefinansowe, raporty organizacji pozarządowych, prasa lub informacje publiczne uzyskane w wyniku interakcji z firmą.

  Dane na temat poszczególnych krajów bazują na różnych źródłach publicznych, w tym między innymi pochodzącymi od Banku Światowego, ONZ i organizacji pozarządowych.

   

  Krok 3: Integracja

  Ostatnim krokiem integracji aspektów ESG jest uwzględnienie wszystkich istotnych informacji podczas przygotowania rekomendacji wewnętrznej oraz podczas konstrukcji portfela, aby zapewnić podjęcie wyważonej decyzji w oparciu o szeroki zestaw informacji, w tym czynniki ESG. Można to zrobić na kilka sposobów, a sposób, w jaki przekłada się to na budowę portfela, różni się w zależności od klasy aktywów.

  W przypadku części udziałowej portfela czynniki ESG często wpływają pośrednio lub bezpośrednio na wycenę spółki i mogą prowadzić do decyzji o przeważeniu bądź niedoważeniu względem pozycji w benchmarku danego emitenta. Możliwe jest również, że informacje zgromadzone podczas analizy czynników ESG mogą doprowadzić do powstrzymania się od inwestycji, nawet w sytuacji jeśli firma nie znajduje się na liście restrykcyjnej.

  W przypadku obligacji korporacyjnych czynniki ESG bezpośrednio wpływają na nasz wewnętrzny rating kredytowy emitenta. Jak w przypadku instrumentów udziałowych mogą prowadzić do decyzji o przeważeniu bądź niedoważeniu względem pozycji w benchmarku danego emitenta. Możliwe jest również, że informacje zgromadzone podczas analizy czynników ESG mogą doprowadzić do powstrzymania się od inwestycji, również w sytuacji jeśli firma nie znajduje się na liście restrykcyjnej.

  W ramach strategii dotyczących obligacji skarbowych czynniki ESG bezpośrednio wpływają na naszą wewnętrzną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju. Możliwe jest również, że informacje zgromadzone podczas analizy czynników ESG mogą doprowadzić do powstrzymania się od inwestycji, również w sytuacji, jeśli kraj nie znajduje się na liście restrykcyjnej.

  Ostatecznie, podejście w stosunku do strategii Multi-Asset będzie często połączeniem różnych rozwiązań, które zostały opisane powyżej. W zależności od tego, jak strategia jest zarządzana, zarządzający portfelem może odgrywać aktywną rolę również na etapie budowy portfela i zastosuje jedno lub więcej z wyżej wymienionych podejść, w zależności od klasy aktywów mających być przedmiotem decyzji inwestycyjnej.

  We wszystkich kategoriach klas aktywów będących przedmiotem naszego zainteresowania w procesie inwestycyjnym najważniejsze jest to, że integracja ESG oznacza, że czynniki ESG są zawsze brane pod uwagę i nie mogą być ignorowane przez analityków i zarządzających portfelem.

   

  Klasyfikacja funduszy

  Zrównoważony rozwój w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

  Wstęp
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „SFDR”) ma na celu zwiększenie przejrzystości sposobu, w jaki doradcy finansowi uwzględniają możliwości i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. SFDR wprowadza system klasyfikacji produktów finansowych oraz nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji.

   

  Celem SFDR jest zapewnienie, aby podmioty takie jak Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Goldman Sachs TFI”) ujawniły swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Goldman Sachs wspiera ten cel. Efektem funkcjonowania rozporządzenia SFDR ma być większa przejrzystość  poprzez stosowne ujawnienia na naszej stronie internetowej oraz innych dokumentach odnoszących się do usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Goldman Sachs TFI.

  Uwzględniając specyfikę regulacji SFDR i jej doprecyzowywanie regulacjami wykonawczymi, jak również powiązanie z innymi regulacjami dotyczącymi czynników zrównoważonego rozwoju, okres jej wdrażania rozpoczyna się 10 marca 2021 roku i trwać będzie do końca 2022 roku. Goldman Sachs TFI będzie podążało w zakresie transparentności odnoszącej się do zrównoważonego rozwoju za tymi regulacjami.

  Goldman Sachs TFI podlega wymogom SFDR jako doradca finansowy, który świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.
   

  Uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

  Uważamy, że istnieje silny związek między długoterminowym pozytywnym wpływem odpowiedzialnego inwestowania a wyższymi stopami zwrotu skorygowanymi o ryzyko. Dodatkowo, oprócz wpływu na dobrobyt zarówno społeczeństwa jak i środowiska, konsekwentna integracja czynników środowiskowych („E”), społecznych („S”) i związanych z zarządzaniem („G”)  (łącznie „ESG”) pozwala nam znaleźć potencjalną wartość poprzez identyfikację powiązanych ryzyk i możliwości. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w naszym procesie przygotowywania rekomendacji inwestycyjnych opisano szczegółowo w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania", którego zasady mają zastosowanie do doradztwa inwestycyjnego.” i dostępny jest na stronie www.gstfi.pl.

  Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Goldman Sachs określa jasne cele finansowe i pozafinansowe, które są zgodne z ogólną strategią Goldman Sachs TFI. Oceniamy cele, aby zapewnić odpowiednie powiązanie wynagrodzenia z wynikami indywidualnymi, zespołowymi i wynikami Goldman Sachs TFI. Wyniki naszych doradców odpowiedzialnych za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego są bezpośrednio powiązane z jakością usługi doradztwa inwestycyjnego, co powoduje długoterminowe powiązanie z interesami naszych klientów. Polityka wynagrodzeń wspiera również ostrożne zarządzanie ryzykami, takimi jak ryzyko związane z ESG i zrównoważonym rozwojem, a także ryzyko finansowe, operacyjne i reputacyjne. Takie podejście zapewnia, że pracownicy nie są zachęcani poprzez wynagrodzenie do podejmowania nadmiernego ryzyka oraz że biorą pod uwagę istotne ryzyka dla Goldman Sachs TFI i jego klientów.

  Obowiązująca polityka wynagrodzeń Goldman Sachs TFI dostępna jest na stronie www.gstfi.pl w sekcji „Ład korporacyjny”.

  W ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Goldman Sachs TFI uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju stosując „Politykę odpowiedzialnego inwestowania Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A”. Polityka ta wspiera systematyczne włączanie czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie zarządzania do procesu przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej, uwzględniając zarówno ryzyka jak i szanse. Zdajemy sobie sprawę, że pełne uwzględnienie głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju jest procesem stopniowym, ciągłym uczeniem się i wprowadzaniem ulepszeń.

  Zakres stosowanych wskaźników ogranicza brak danych lub ich niższa niż optymalna jakość, w tym wskaźników dotyczących niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, przedstawianych przez spółki, które są przedmiotem analizy w procesie przygotowania rekomendacji inwestycyjnej.

  Identyfikacja, ocena i unikanie negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju  jest częścią naszego podejścia w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Więcej informacji można znaleźć w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania” dostępnym na stronie www.gstfi.pl.

   

  Informacje o produktach ujawniane w dokumentacji przed zawarciem umowy

  Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 
   

  Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które są zdefiniowane w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „SFDR”) jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeśli wystąpią - mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji jest włączona w proces przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów odpowiedzialnego inwestowania.

  Kryteria odpowiedzialnego inwestowania oraz ich zastosowanie są opisane w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania”  dostępnym na stronie www.gstfi.pl.

  Polityka  opisuje stosowanie kryteriów odpowiedzialnego inwestowania przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Goldman Sachs TFI”) opartych na odpowiednich normach. Kryteria odzwierciedlają przekonania i wartości inwestycyjne Goldman Sachs TFI, odpowiednie przepisy prawa oraz uznane międzynarodowo standardy.

  Zgodnie z tą polityką oraz sformułowanymi w niej kryteriami odpowiedzialnego inwestowania Goldman Sachs TFI, uwzględniając przepisy prawa, dąży do wykluczenia inwestycji w spółki zaangażowane w działania obejmujące między innymi opracowywanie, produkcję i konserwację broni kontrowersyjnej oraz handel nią, handel bronią z podmiotami objętymi embargiem na broń, produkcję wyrobów tytoniowych, wydobycie węgla energetycznego i/lub produkcję piasków bitumicznych, jak zdefiniowano w Polityce ramowej RI.

  Kryteria odpowiedzialnego inwestowania przyjęte przez Goldman Sachs TFI mogą prowadzić do wykluczeń. Te wykluczenia są wiążącym elementem w procesie doboru lokat w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, której przedmiotem jest konstrukcja portfela inwestycyjnego.

  Proces oceny ryzyka jest przeprowadzany w ramach procesu analizy inwestycyjnej i uwzględnia wszystkie stosowne ryzyka, w tym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Ta ocena zawiera, ale nie ogranicza się do, ocenę ryzyka profilu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (E- środowiskowych, S-społecznych, G- związanych z zarządzaniem, dalej „ESG”) emitenta, wykorzystując dane pozyskane od zewnętrznych dostawców, z których część specjalizuje się w danych odnoszących się do ESG i oceną związanych z tym ryzyk, jak również od twórców produktów finansowych będących przedmiotem doradztwa inwestycyjnego.

  Dla inwestycji, w przypadku których istnieją zachowania lub czynności, które nie są zgodne z przyjętymi przez nas kryteriami odpowiedzialnego inwestowania, podejmowana jest decyzja o uwzględnianiu danego emitenta lub wykluczeniu go w ramach rekomendacji inwestycyjnej, chyba że treść umowy zawartej z klientem inaczej określa sposób działania Goldman Sachs TFI jako doradcy inwestycyjnego w ramach  świadczenia usługi.

  Ustalenie w jakim zakresie Goldman Sachs TFI bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego może być  przedmiotem indywidualnych uzgodnień z klientem.

  Umowa z klientem może określać charakter instrumentów lub produktów finansowych mających być przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego pod względem klasyfikacji w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju koncentrując się na:

  1) integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,

  2) promocji aspektów środowiskowych lub społecznych lub

  3) wskazaniu jako celu zrównoważone inwestycje.
   

  W procesie przygotowania rekomendacji inwestycyjnej Goldman Sachs TFI uwzględnia charakter produktu finansowego będącego przedmiotem tej rekomendacji biorąc pod uwagę jego klasyfikację ze względu na kryteria SFDR jako integrujące czynniki ESG, promujące aspekty środowiskowe i społeczne lub mające na celu zrównoważone inwestycje. Goldman Sachs TFI wykorzystuje informacje ujawniane przez emitentów uczestników rynku finansowego w tym Goldman Sachs jako zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, które są przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego.

  W przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przy użyciu zautomatyzowanego systemu Goldman Sachs w przypadku funduszy inwestycyjnych/subfunduszy zarządzanych przez Goldman Sachs będących przedmiotem tej usługi i stanowiących komponent inwestycyjny rekomendowanych przez niego portfeli z zasady uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, jako że w procesie inwestycyjnym w ramach zarządzania portfelami tych funduszy/subfunduszy Goldman Sachs TFI deklaruje stosowanie się do „Oświadczenia Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania”. W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przy użyciu zautomatyzowanego systemu może być również rekomendowany portfel funduszy/subfunduszy o określonym charakterze pod względem klasyfikacji w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju skoncentrowanych na:

  1) integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,

  2) promocji aspektów środowiskowych lub społecznych lub

  3) wskazaniu jako celu zrównoważone inwestycje.

  W takim wypadku klienci otrzymają stosowną informację o charakterze rekomendowanego portfela wynikającego z charakteru wchodzących w jego skład funduszy/subfunduszy.

  Dodatkowe informacje dotyczące stosowanych przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kryteriów odpowiedzialnego inwestowania są dostępne w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania” na www.gstfi.pl.”.
   

  Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk związanych z inwestycją oraz na ogólne ryzyko, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne.

  Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które są definiowane jako zdarzenie środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeśli wystąpią, mogą mieć faktyczne lub potencjalnie znaczące negatywne oddziaływanie na wartość inwestycji, a zatem również na stopę zwrotu z inwestycji, jest wprowadzana do procesu przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej poprzez zastosowanie kryteriów odpowiedzialnego inwestowania opartych na odpowiednich normach oraz ich zastosowanie są opisane w „Oświadczeniu Goldman Sachs Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zrównoważonego inwestowania”.