Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  liczenie ulgi IKZE

  Kalkulator ulgi podatkowej z IKZE

  Średni miesięczny limit wpłat w 2024:

  Czas inwestycji i stopa zwrotu

  r.ż.

  Zakładana roczna stopa zwrotu (%):

  lat

  Jak to obliczyliśmy?

  Szacowana emerytura z ZUS:

  Dodatkowa emerytura z IKZE:

  Wynagrodzenie:

  Twoja ulga podatkowa IKZE:

  Po 30 latach inwestycji na IKZE będziesz mieć:

  Łączna kwota wpłacona w okresie 30 lat:

  Przewidywany zysk

  Twoja miesięczna, prywatna emerytura z IKZE:

  Załóż IKZE

  Goldman Sachs TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs TFI nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

  Ważna informacja

  Czym jest IKZE i jakie są limity wpłat?

  IKZE to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, która pozwala inwestować pieniądze, przy jednoczesnej możliwości korzystania z corocznej ulgi podatkowej.

  Wpłaty dokonywane na IKZE, do określonego limitu, dają wymierne korzyści w postaci możliwego do uzyskania zwrotu podatku. W tym celu, podczas rocznego rozliczenia PIT, należy odliczyć te wpłaty od uzyskanego w danym roku dochodu. Limit wpłat dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub umowie o pracę na IKZE w 2024 roku wynosi 9 388,80 zł i pozwala na odliczenie od dochodu kolejno: 1 127 zł przy stawce PIT 12% lub 3 004 zł przy stawce PIT 32%. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyższych wpłat – 14 083,20 zł, a maksymalna ulga podatkowa wynosi 2 676 zł (dla stawki podatkowej 19%).

  Wypłaty dokonywane z IKZE, jeżeli dokonane zostaną po osiągnięciu 65 lat (i wpłacane były na ten cel przez okres minimum 5 lat), zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, a jedynym podatkiem, jakim trzeba będzie od nich zapłacić, jest 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.

   

  IKZE – jak działa kalkulator ulgi podatkowej

  Teoria to jedno, ale dopiero skorzystanie z przygotowanego przez naszych ekspertów darmowego Kalkulatora IKZE pozwoli sprawdzić, o jakich dokładnie ulgach podatkowych mówimy oraz na jaką emeryturę będziemy mogli liczyć, wpłacając comiesięczne lub coroczne sumy pieniędzy.

  Pierwsza część Kalkulatora IKZE pozwala obliczyć ulgę podatkową w IKZE, z jakiej możemy skorzystać w trakcie danego roku podatkowego. Na początku należy wpisać, ile wynosi nasz miesięczny dochód (a więc miesięczne zarobki brutto) oraz w jaki sposób jest on rozliczany (czyli czy na podstawie umowy o pracę, czy też działalności gospodarczej).

  Następnie należy podać, jaką kwotę co miesiąc lub co roku chcemy inwestować na IKZE, pamiętając przy tym o wyszczególnionym wyżej limicie wpłat. Warto przy tym podkreślić, że im większa jest suma wpłaconych na IKZE pieniędzy w trakcie danego roku podatkowego, tym wyższa ulga podatkowa będzie możliwa do osiągnięcia.

  Po naciśnięciu przycisku „OBLICZ”, Kalkulator ulgi podatkowej pokaże wynik, w jakiej wysokości będzie nam przysługiwać ulga od podatku dochodowego w 2024 roku. Podczas obliczania uwzględnione są skale podatkowe przyjęte w ramach zmian dot. „polskiego ładu” z 2022 r.

   

  IKZE – Kalkulator dodatkowej emerytury

  Kolejna część Kalkulatora IKZE pozwoli nam dowiedzieć się, jaki kapitał na emeryturę możemy uzyskać dzięki inwestowaniu w IKZE. Aby poznać tę kwotę, należy wprowadzić swój aktualny wiek, a także wiek, w jakim chcemy rozpocząć wypłacanie środków. Należy przy tym pamiętać, że wypłaty z IKZE bez utraty ulgi podatkowej dokonać można po ukończeniu 65 lat i spełnieniu warunków ustawowych (a więc m.in. dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych). Mimo że możliwa jest wypłata przed ukończeniem 65 roku życia, wiązać się to będzie z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego.

  W kolejnym kroku, wypełniając Kalkulator IKZE, należy ustawić zakładaną przez nas roczną wartość zysku, uwzględniającej nasz apetyt na ryzyko. W Goldman Sachs TFI wpłacone środki pracują w funduszach inwestycyjnych o różnej skali ryzyka, które mogą przynieść różną stopę zwrotu. Dotychczasowe wyniki funduszy nie dają gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej na temat ryzyka oraz szczegółów inwestowania zajrzyj tutaj>

  Kolejna pozycja Kalkulatora IKZE pozwala nam zdecydować, przez ile lat będziemy chcieli wypłacać naszą emeryturę z IKZE. Należy pamiętać, że wypłata środków z IKZE może być dokonywana zarówno w częściach, jak i jednorazowo. Wypłata w ratach następuje jednak przez okres co najmniej 10 lat, chyba że wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat. W takim wypadku wypłata ta może być rozłożona na okres równy czasowi, w jakim dokonywane były wpłaty (czyli jeśli na IKZE wpływały wpłaty przez np. 5 lat, wypłaty będą realizowane właśnie przez 5 lat).

  Zmniejszenie liczby lat, w których chcemy wypłacać emeryturę z IKZE, choć oczywiście zwiększa naszą dodatkową, comiesięczną emeryturę, zabiera nam ją też w wieku podeszłym, w którym może być ona tym bardziej potrzebna. Z tego też powodu należy rozsądnie ocenić, przez ile lat wypłaty środków z IKZE będą dla nas optymalne.

  Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę?

  Oszczędzanie na emeryturę na własną rękę nie jest już tylko dobrą praktyką, ale koniecznością. W dobie coraz gorszych prognoz demograficznych oraz związanym z tym ryzykiem coraz mniejszych emerytur wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, coraz więcej Polaków rozważa budowanie dodatkowej, prywatnej emerytury. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) może być przy tym dobrą metodą, aby zacząć myśleć nad inwestowaniem w swoją przyszłość, a przy tym odnieść korzyści już dziś dzięki uldze podatkowej.

   

  Załóż IKZE online

  • Otwórz konto online za 0 zł w kilka minut
  • Wystarczą dane kontaktowe i dokument tożsamości
   (dowód osobisty / paszport / karta pobytu)
  • Wpłacaj na konto regularnie i zyskuj coroczną ulgę podatkową!

  Ważna informacja:

  Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej opcji) wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, regularnej kapitalizacji (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej częstotliwości wpłat) oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2022 r., poz. 1792). Pozostałe parametry (oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres dokonywania wpłat oraz okres wypłat) określane są przez użytkownika. Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie gstfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych Goldman Sachs oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie gstfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dostępnych w siedzibie Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie gstfi.pl