• Odpowiedzialne inwestowanie

  W Goldman Sachs TFI patrzymy na inwestycje szerzej niż tylko przez pryzmat raportów finansowych.

  Co to jest odpowiedzialne inwestowanie?

  Przez lata w świecie finansów powstało wiele pojęć dotyczących odpowiedzialnego inwestowania, jak zrównoważony rozwój (ang. Sustainable Development), czy przedtem Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility; CSR).

  Pojęciem najszerszym i najlepiej odzwierciedlającym tę ideę jest ESG (ang. Environmental, Social and Governance;) - inwestowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych działań jest trwały, świadomy i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i gospodarek.

  • E - Środowisko

   Pod tym hasłem kryją się takie kwestie takie jak stopień zanieczyszczenia wody i powietrza, efektywność energetyczna, zarządzanie odpadami czy polityka wykorzystania surowców naturalnych.

  • S - Społeczeństwo

   Składa się na nie satysfakcja klientów, wpływ firmy na lokalną społeczność i parterów biznesowych. Ale również bezpieczeństwo i zadowolenie pracowników, różnorodność zatrudnionych i równe traktowanie.

  • G - Ład korporacyjny

   Częścią ładu może być jasna i konkretna strategia rozwoju. W tej kategorii są też korupcja, zaangażowanie w politykę, niezależność władz firmy, wynagrodzenie kierownictwa oraz jakość audytu.

  Odpowiedzialne inwestowanie to pojęcie bardzo złożone i dla każdego będzie oznaczało co innego.


  Dla nas stanowi ono podstawę filozofii inwestycyjnej. We wszystkich naszych funduszach inwestycyjnych środki lokujemy z myślą o zrównoważonym rozwoju, biorąc pod uwagę czynniki ESG. Wyszukujemy i wspieramy takie firmy, które rzeczywiście chcą coś zmienić i faktycznie działają w duchu ESG. A dzięki prawom i przywilejom kapitału funduszy możemy wpływać na firmy, które jeszcze tego nie robią.

  Spółki odpowiedzialne, w które inwestują fundusze, to często wyjątkowo perspektywiczne i dobrze zarządzane przedsiębiorstwa, zajmujące się np. odnawialnymi źródłami energii czy nowoczesnymi terapiami genowymi. Dzięki świadomości swoich działań rozwijają się w sposób zrównoważony i zarazem bardziej efektywny od swoich mniej odpowiedzialnych odpowiedników.

  To ta świadomość firm jest czynnikiem mogącym ograniczać ryzyko związane z ich działalnością, zaś efektywność pomaga w generowaniu zysku.

  Więcej o tym, czym jest odpowiedzialne inwestowanie i czemu się opłaca przeczytasz tutaj.

  Filary odpowiedzialnego inwestowania w Goldman Sachs TFI


  Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego są głęgoko zakorzenione w naszej działalności. Włączenie kryteriów ESG do procesu inwestycyjnego jest oparte na trzech filarach: analizie ESG, zaangażowaniu w działalność spółek i głosowaniu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz na wykluczeniu inwestycji w kontrowersyjnych emitentów

  • Analiza ESG

   Zespół analityków Goldman Sachs TFI identyfikuje istotne kwestie w obszarze ESG na poziomie krajów, sektorów, branż i pojedynczych spółek. Następnie ocenia emitentów pod kątem wszystkich tych kwestii. Ocena analityków, czyli rating w pięciostopniowej skali, jest uwzględniana przez zarządzających funduszami w procesie inwestycyjnym. Dla każdego papieru wartościowego trafiającego do naszych portfeli analiza czynników ESG oraz jej uwzględnienie przez zarządzających muszą być udokumentowane.

   W tym miejscu warto podkreślić, że nie zawsze spółki o najwyższych ocenach ESG okazują się najbardziej perspektywiczną inwestycją. Często wyższe stopy zwrotu można osiągnąć inwestując w podmioty wypadające słabo pod względem ESG, ale pracujące nad poprawą w tym wymiarze. Dlatego – jeżeli tylko spółka nie znajduje się na naszej liście wykluczeń – niski rating ESG sam w sobie nie przekreśla szans na inwestycję.

  • Głosowanie i zaangażowanie

   Jesteśmy aktywnym i zaangażowanym udziałowcem. Bierzemy udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) spółek znajdujących się w portfelach naszych funduszy. Uważamy, że to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek wobec klientów. To najlepszy sposób, żeby wyrazić naszą opinię o tym, czy przedsiębiorstwa rozwijają się we właściwym kierunku. Taka postawa zachęca emitentów do wprowadzania zmian na lepsze. Każdego roku Goldman Sachs TFI bierze udział w tysiącach walnych zgromadzeń na całym świecie!

   Jednocześnie nie czekamy do następnego walnego zgromadzenia, żeby angażować się w życie spółek. Spotykamy się z ich zarządami i przedstawicielami. Prowadzimy dialog z organizacjami pozarządowymi (NGOs). Każdego roku Goldman Sachs Asset Management nawiązuje setki takich kontaktów.

  • Wykluczenia

   We wszystkich naszych funduszach nie inwestujemy w spółki prowadzące kontrowersyjną działalność. Może to być produkcja tytoniu, handel bronią z podmiotami objętymi embargiem czy uzyskiwanie istotnej części przychodów z górnictwa węgla kamiennego. W funduszach promujących zrównoważony rozwój oraz funduszach wywierających wpływ nasze podejście jest bardziej restrykcyjne - unikamy firm produkujących furta, zajmujących się hazardem czy budujących nowe elektrownie jądrowe.

   Co do zasady jednak w Goldman Sachs TFI przedkładamy zaangażowanie nad wykluczanie. W pierwszej kolejności staramy się zaangażować w działalność spółki tak, aby wpłynąć na poprawę jej zachowań.

   Zapoznaj się z naszą pełną polityką odpowiedzialnego inwestowania
    

   Dowiedz się więcej

   Nasze inicjatywy