Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Zadaniem ZUS jest gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli, a także dystrybucja świadczeń w postaci emerytur, rent, zasiłków macierzyńskich i chorobowych w wysokości i na zasadach ustalonych w odpowiednich przepisach.

Do najważniejszych zadań ZUS należą: realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi. Ponadto ZUS gromadzi dane osobowe płatników składek dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50% zasobów pieniężnych państwa. Niemniej jednak zakład nie prowadzi własnej polityki finansowej, przez co sam nie może ustalać wysokości składek bądź też świadczeń.