Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  • Ile kosztuje inwestowanie w fundusze

   Fundusze inwestycyjne pobierają opłaty. Pokażemy Ci jakie i w jakiej wysokości.

   Zanim kupisz fundusz, warto sprawdzić:

   • jakie opłaty mogą być w nim pobierane, 
   • jaki wpływ opłaty mają na wyniki funduszu, w który inwestujesz oraz 
   • gdzie szukać o nich informacji.

   Koszty związane z prowadzeniem TFI i zarządzaniem funduszami to nie tylko zatrudnianie giełdowych analityków, zarządzających i doradców inwestycyjnych. Na co dzień korzystamy także z usług prawniczych, wyspecjalizowanych księgowych oraz informatyków. 
    

   Inne koszty to np.:

   • obsługa transakcji przez domy maklerskie

    gdy nasi zarządzający kupują do portfela różne aktywa, korzystają często z usług domów maklerskich. Fundusz pokrywa koszty takich transakcji, 

   • korzystanie z obowiązkowych usług banku depozytariusza i agenta transferowego

    obie te instytucje odgrywają bardzo ważną rolę w naszej działalności. Bank depozytariusz m.in. przechowuje aktywa funduszu inwestycyjnego, a agent transferowy codziennie realizuje zlecenia, które składają nasi klienci,

   • audytowanie sprawozdań finansowych funduszy

    robią to biegli rewidenci. Eksperci ci sprawdzają, czy dane, które podajemy w sprawozdaniach finansowych funduszy są rzetelne i wiarygodne.

   Wszystkie te działania mają na celu jak najlepszą ochronę naszych klientów. Skąd zatem bierzemy pieniądze na pokrycie tych kosztów? 

   Jakie opłaty mogą być pobierane w funduszach inwestycyjnych

   Działalność TFI oraz dystrybutorów jest finansowana z pobieranych opłat. Warto wiedzieć, ile może kosztować inwestowanie w fundusze.

   Jaki wpływ mają opłaty na wyniki funduszu

   Zanim zainwestujesz w fundusz, sprawdź:

   • ile wynosi opłata dystrybucyjna oraz
   • jakie są opłaty bieżące (więcej na temat opłat bieżących piszemy niżej).


   Dlaczego? Spójrzmy na poniższy przykład.


   PRZYKŁAD 1: Wpływ opłaty dystrybucyjnej na wynik inwestycji

     Brak opłaty dystrybucyjnej 4% opłaty dystrybucyjnej
   Twoja wpłata 10 000 zł 10 000 zł
   Opłata dystrybucyjna 0 zł 400 zł
   Zainwestowana kwota 10 000 zł 9 600 zł
   Zysk wypracowany po 10 latach 11 589 zł 10 726 zł
   Wartość inwestycji 21 589 zł 20 726 zł
     Różnica 863 zł

   Po 10 latach, w przypadku braku opłaty dystrybucyjnej, wartość Twojej inwestycji byłaby wyższa o 863 zł – czyli ponad 8% pierwotnie zainwestowanej kwoty. 

   Różnica spowodowana jest faktem, że od samego początku inwestycji 400 zł więcej pracuje na Twoje zyski przez okres 10 lat. Dodatkowo, różnica ta będzie powiększać się wraz z wydłużaniem okresu inwestycji. Jeszcze większy wpływ na wartość zgromadzonego kapitału mają opłaty bieżące.

   Wyobraźmy sobie inwestycję w kwocie 10 000 zł w dwa bardzo podobne fundusze o kategorii jednostek A, które przed pobraniem opłat bieżących osiągają takie same wyniki inwestycyjne: 9,5% w skali roku.

   • Jeden osiąga średnioroczną stopę zwrotu równą 8%, po uwzględnieniu opłat bieżących wynoszących 1,5%
   • Drugi, który stosuje tą samą strategię inwestycyjną, ale pobiera opłaty bieżące wynoszące 2% - osiąga zatem średnioroczną stopę zwrotu równą 7,5%.

   Podsumowanie

   Gdzie szukać informacji na temat opłat?

   Najlepszym źródłem informacji o opłatach w Funduszach Inwestycyjnych Goldman Sachs TFI są:

   • Dokumenty zawierające kluczowe informacje

    Tu znajdziesz informacje o strukturze kosztów, czyli ile zapłacisz przy wejściu i wyjściu z inwestycji, jakie są koszty bieżące i dodatkowe, jeśli w danym funduszu występują, np. opłata za wynik.

    Sprawdź

   • Prospekty informacyjne

    Tu znajdziesz informacje na temat maksymalnej opłaty dystrybucyjnej, umorzeniowej, za zamianę/konwersję, za zarządzanie oraz wskaźnika kosztów całkowitych (to zmodyfikowana opłata za zarządzanie - więcej w sekcji poniżej).
     

    Sprawdź

   • Karty funduszy

    Tu znajdziesz informacje na temat faktycznie pobieranych opłat za zarządzanie i maksymalnej opłaty dystrybucyjnej.
     

    Sprawdź

   • Tabele opłat

    Tu znajdziesz informacje na temat opłaty dystrybucyjnej pobieranej przez poszczególnych dystrybutorów w zależności od wysokości wpłacanych kwot.
     

    Sprawdź

   Opłaty bieżące i wskaźnik kosztów całkowitych (WKC)

   W ocenie rzeczywistych kosztów w funduszu inwestycyjnym pomoże wskaźnik WKC (ang. TER – Total Expense Ratio).

   W ocenie poziomu kosztów w funduszu inwestycyjnym pomogą Ci również opłaty bieżące.

   Są to prawie wszystkie opłaty i koszty faktycznie pobrane z aktywów funduszu w ostatnim roku kalendarzowym. 
   Na opłatę bieżącą składa się m.in.: 

   • opłata za zarządzanie,
   • wszystkie koszty związane bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu, np. prowadzenie rachunku u depozytariusza, prowadzenie rejestrów uczestników przez agenta transferowego, audyt (badanie i przegląd sprawozdań finansowych) czy koszty transakcyjne. 
     

   Te ostatnie to opłaty, które ponosimy przy zakupie i sprzedaży składników do portfela inwestycyjnego. Pokazujemy je w dokumencie Kluczowych Informacji (KID).

   Opłata bieżąca uwzględnia również koszty zarządzania innych funduszy, w które Twój fundusz może inwestować. To szczególnie pomocne w analizie opłat w „funduszach funduszy”, które większość środków inwestują w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy w Polsce i zagranicą.

   Opłata bieżąca nie zawiera m.in. opłat dystrybucyjnych (np. za zamianę lub konwersję lub opłaty umorzeniowej) oraz opłaty za wynik.