Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Informacje dla użytkowników Linkedin

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami

  Materiały te ("Treści Goldman Sachs TFI") są dostarczane na wyraźnych zasadach, że one oraz wszelkie powiązane komunikaty (pisemne lub ustne) nie spowodują, że Goldman Sachs TFI (lub jakikolwiek podmiot stowarzyszony) (łącznie "Goldman Sachs Asset Management") zostanie uznany za świadczącego usługę  doradztwa inwestycyjnego, ponieważ odbiorcy są w pełni świadomi, że Goldman Sachs Asset Management (i) nie zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, wydawania zaleceń dotyczących nabycia, utrzymywania lub zbycia instrumentów finansowych lub działania w charakterze bezstronnego doradcy, oraz (ii) ma interes finansowy w oferowaniu i sprzedaży jednego lub większej liczby produktów i usług, co może zależeć od szeregu czynników związanych z wewnętrznymi celami biznesowymi Goldman Sachs Asset Management (i jego podmiotów stowarzyszonych),  i który został ujawniony odbiorcy. Materiały te są również dostarczane w oparciu o założenie Goldman Sachs TFI, że wszyscy odbiorcy, do których są skierowani, są wyrafinowani finansowo, zdolni do niezależnej oceny ryzyka inwestycyjnego, zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do poszczególnych transakcji i strategii inwestycyjnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z własnymi doradcami.

  Ogólne wytyczne dla użytkowników

  Upewnij się, że Twoje komentarze, posty i inne artykuły związane z Treściami Goldman Sachs TFI są istotne i aktualne. Nie wolno publikować własnych reklam w żadnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs ani w odniesieniu do jakichkolwiek Treści Goldman Sachs TFI. Ponadto należy powstrzymywać się od publikowania, w tym za pośrednictwem hiperłączy, nieodpowiednich lub obraźliwych materiałów w jakiejkolwiek przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs. Nie wolno podejmować prób promowania inwestycji (w tym zamieszczania opinii, udzielania porad inwestycyjnych lub wydawania rekomendacji dotyczących konkretnych instrumentów finansowych, strategii, produktów lub usług) w jakiejkolwiek przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs. Nie przesyłaj żadnych danych osobowych, poufnych ani informacji finansowych za pośrednictwem profili społecznościowych Goldman Sachs. Odwiedź stronę www.gstfi.pl, aby uzyskać więcej informacji na temat Goldman Sachs TFI oraz zapytania dotyczące świadczonych usług. Goldman Sachs TFI nie podlega żadnym zobowiązaniom do zachowania poufności w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem profili społecznościowych Goldman Sachs lub w inny sposób za pośrednictwem jakiejkolwiek platformy mediów społecznościowych. Goldman Sachs TFI zastrzega sobie prawo do usuwania, zmieniania, edytowania lub dostosowywania dowolnych treści w dowolnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs.

  Informacje o Goldman Sachs Asset Management

  Żadne Treści Goldman Sachs TFI publikowane na jakiejkolwiek platformie mediów społecznościowych nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia zlecenia kupna jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez  Goldman Sachs TFI jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której oferta, zaproszenie, zakup lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem takiej jurysdykcji. Ponadto wszystkie Treści Goldman Sachs TFI publikowane na dowolnej platformie mediów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne ani rekomendacja do inwestowania w jakiekolwiek konkretne instrumenty finansowe, strategie lub produkty inwestycyjne. Goldman Sachs TFI nie oferuje żadnych porad podatkowych, prawnych ani księgowych. Skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania tego rodzaju porady. Odniesienia do konkretnych instrumentów finansowych i ich emitentów lub innych inwestycji nie są zamierzone i nie powinny być interpretowane jako rekomendacje dotyczące zakupu, sprzedaży lub posiadania takich instrumentów finansowych lub innych inwestycji. Produkty i strategie Goldman Sachs TFI mogą, ale nie muszą, obejmować wspomniane inwestycje, a jeśli takie inwestycje zostaną uwzględnione, nie składa się żadnych oświadczeń, że takie inwestycje będą nadal uwzględniane.

  Chociaż niektóre informacje zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności, kompletności ani prawdziwości. Polegaliśmy i zakładaliśmy - bez niezależnej weryfikacji - dokładność i kompletność wszystkich informacji uzyskanych ze źródeł publicznych.

  Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie w przyszłości. Poszczególne zespoły zarządzające portfelem lub zarządzający portfelami Goldman Sachs TFI mogą mieć poglądy i opinie i/lub podejmować decyzje inwestycyjne, które w niektórych przypadkach mogą nie zawsze być zgodne z poglądami i opiniami wyrażonymi w niniejszym dokumencie.

  NINIEJSZY MATERIAŁ NIE STANOWI OFERTY ANI ZACHĘTY W ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, DLA KTÓREJ BYŁOBY TO NIEUPRAWNIONE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM.

  Aktywa pod nadzorem (AUS) obejmują aktywa zarządzane i inne aktywa klientów, w odniesieniu do których Goldman Sachs nie ma pełnej swobody zarządzania. Dane AUS na dzień 31 marca 2021 r.

  Materiały zamieszczone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek instrumentów finansowych związanych z którymkolwiek z produktów wymienionych w niniejszym dokumencie, niezależnie od tego, że takie instrumenty finansowe  mogą być obecnie oferowane innym podmiotom. Każda taka oferta zostanie złożona wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach prawnych dotyczących takiego funduszu. Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami funduszy.
  Żadna osoba nie została upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji, oświadczeń lub zapewnień niezawartych w dokumentach funduszy.

  Treści stron trzecich w dowolnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs

  Chociaż Goldman Sachs TFI może monitorować treści stron trzecich publikowane na profilu Goldman Sachs TFI, takie treści nie są sprawdzane przed ich wyświetleniem. Treści stron trzecich w dowolnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs odzwierciedlają poglądy i opinie stron trzecich, a nie Goldman Sachs TFI. Goldman Sachs TFI nie może zagwarantować stosowności, dokładności ani użyteczności jakichkolwiek treści stron trzecich lub hiperłączy stron trzecich. Goldman Sachs TFI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane lub chronione prawem autorskim materiały zamieszczone przez osoby trzecie w jakiejkolwiek przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs. Goldman Sachs TFI zastrzega sobie prawo do usuwania, zmieniania, edytowania lub dostosowywania treści stron trzecich w dowolnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs; jednak treści stron trzecich, które nie są usuwane, zmieniane, edytowane lub dostosowywane przez Goldman Sachs TFI, nie zostały przyjęte przez Goldman Sachs TFI.

  Goldman Sachs TFInie publikuje ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia oświadczeń dotyczących pozytywnych doświadczeń obecnych lub byłych klientów Goldman Sachs TFI lub jej poparcia i oczekuje, że powstrzymasz się od publikowania takich treści w jakiejkolwiek przestrzeni zarządzania zktywami Goldman Sachs. Powinieneś ograniczyć swoje treści w dowolnej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs do tematów inwestycyjnych i ogólnych obserwacji rynku, zamiast komentować, pozytywnie lub negatywnie, Goldman Sachs TFI, jego produktów, usług lub personelu.

  Wszelkie opisy, odniesienia lub linki do innych produktów, publikacji lub usług nie stanowią poparcia, autoryzacji, sponsorowania ani powiązania z Goldman Sachs TFI w odniesieniu do jakiejkolwiek witryny hiperłącza lub jej sponsora, chyba że wyraźnie zaznaczono to przez Goldman Sachs TFI. Goldman Sachs TFI wyraźnie zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług oferowanych lub reklamowanych na tych stronach stron trzecich, publikowanych przez strony trzecie w dowolnym obszarze zarządzania aktywami Goldman Sachs.

  Korzystasz z platform mediów społecznościowych na własne ryzyko

  Goldman Sachs TFI i jego podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, członkowie zarządu, przedstawiciele lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe  szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z Twoim dostępem lub korzystaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z platformy mediów społecznościowych, jakiejkolwiek przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs lub polegania na jakichkolwiek Treściach Goldman Sachs TFI lub jakichkolwiek przerwy, wady, opóźnienia w transmisji, wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, awarie linii lub systemu związane z platformą mediów społecznościowych lub jakąkolwiek przestrzenią zarządzania aktywami Goldman Sachs. Użytkownik korzysta z platformy mediów społecznościowych lub znajdującej się na niej przestrzeni zarządzania aktywami Goldman Sachs na własne ryzyko.

  Skargi i komentarze

  Nie jest to właściwe miejsce do składania skarg do Goldman Sachs lub któregokolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych, w tym Goldman Sachs TFI. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą produktu, usługi lub przedstawiciela Goldman Sachs TFI, wypełnij formularz kontaktowy na stronie www.gstfi.pl i podaj szczegółowy opis problemu lub skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem Goldman Sachs TFI. Niezwłocznie podejmiemy działania w celu rozpatrzenia każdej skargi otrzymanej za pośrednictwem odpowiednich kanałów, a czyniąc to, możemy skontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje. Nie będziemy traktować żadnych treści publikowanych przez Ciebie na stronie mediów społecznościowych Goldman Sachs TFI jako skargi i nie powinieneś oczekiwać, że odpowiemy na cokolwiek opublikowanego.

  Za komentarze i opinie zamieszczane przez użytkowników odpowiada osoba, która je zamieściła. Wszelkie wzmianki, komentarze, polubienia lub obserwacje LinkedIn nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju rekomendacji. Ze względu na politykę prywatności i bezpieczeństwa nie możemy używać LinkedIn do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami. W związku z tym prosimy nie korzystać z LinkedIn i bezpośrednich wiadomości w celu przesyłania pytań lub żądania odnośnie aktywności inwestycyjnej. Jeśli wyślesz nam bezpośrednią wiadomość na LinkedIn, nie odpowiemy na nią, albo poprosimy Cię o przesłanie wiadomości za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Jeśli masz pytania, wypełnij formularz kontaktowy na stronie www.gstfi.pl.

  Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i moderowania komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia użytkowników, którzy nie przestrzegają tych wytycznych, mają strony internetowe zawierające obraźliwe treści lub służące jako witryny promocyjne lub z jakiegokolwiek innego powodu.