Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Polityka prywatności

  1. Wprowadzenie

  Państwa prywatność jest dla nas ważna. Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy (lub „przetwarzamy”) Państwa dane osobowe, abyście Państwo zrozumieli, co z nimi robimy, dlaczego je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, okoliczności, w których je udostępniamy, kroki, które podejmiemy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, opcje dostępne dla Państwa i przysługujące Państwu prawa. Mówiąc „Państwo” lub „Państwa” w niniejszej polityce prywatności, mamy na myśli którąkolwiek z osób wymienionych w punkcie 2.

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z oferty funduszy inwestycyjnych, których jednostki lub certyfikaty są oferowane przez Goldman Sachs TFI S.A. i wyznaczonych dystrybutorów, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i wszelkich powiązanych stron internetowych, które są naszą własnością lub są przez nas obsługiwane, i które zawierają lub publikują łącze prowadzące do niniejszej Polityki prywatności (łącznie „Strona internetowa”). Goldman Sachs TFI S. A. Produkty inwestycyjne i fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI S. A. oferowane są wyłącznie w Polsce.

  Informacje o nas i usługach objętych niniejszą Polityką prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z funduszy inwestycyjnych, których akcje są oferowane przez Goldman Sachs TFI S. A., w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i wszelkich powiązanych stron internetowych, które są naszą własnością lub są przez nas obsługiwane, i które zawierają lub publikują łącze do niniejszej Polityki prywatności (łącznie „Strona internetowa”). Goldman Sachs TFI S. A. Produkty inwestycyjne i fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI S. A. oferowane są wyłącznie w Polsce.

  Ilekroć odnosimy się do naszej „strony internetowej”, mamy na myśli https://www.gstfi.pl/ i wszelkie powiązane strony internetowe.

  Podmiotem "Goldman Sachs" oferującym produkty inwestycyjne jest:

  • Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa;
   oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI S. A., tj.:
    
  • Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
  • Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
  • Goldman Sachs Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
  • ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
  • Goldman Sachs Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
  • Senior Loans – fundusz inwestycyjny zamknięty 


  z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

  Przekazuj nam dokładne informacje

  Państwo lub potencjalny uczestnik bądź klient/potencjalny klient Goldman Sachs ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie przekazane nam przez Państwa informacje są poprawne i aktualne, a w przypadku jakichkolwiek zmian należy jak najszybciej nas o tym poinformować. Jeśli uważają Państwo, że przechowywane przez nas informacje na Wasz  temat są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, możecie nas o tym poinformować za pośrednictwem strony internetowej lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 14, lub za pośrednictwem wyznaczonych dystrybutorów.

  Ponoszą Państwo odpowiedzialność za upewnienie się, że wszelkie przekazane nam informacje są dokładne i aktualne – w przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować nas o tym jak najszybciej. Jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez nas informacje na jego temat są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, może to zrobić za pośrednictwem witryny internetowej lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 14, lub za pośrednictwem wyznaczonych dystrybutorów.

  Co rozumiemy przez dane osobowe?

  Wszelkie informacje na Państwa temat lub informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji Państwa tożsamości, są danymi osobowymi. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numery PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery dokumentu tożsamości takiego jak dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu, numer konta bankowego oraz informacje online lub dotyczące urządzenia, takie jak adresy IP.

  Lista danych osobowych, które gromadzimy, generujemy i wykorzystujemy, znajduje się w punkcie 4.  

  2. Kogo dotyczy niniejsza Polityka prywatności

  Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe dotyczą:

  • uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI S.A. („Uczestnicy”) innych osób, których dane uzyskuje się w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, w tym w ramach pracowniczych programów emerytalnych, pracowniczych programów kapitałowych i pracowniczych programów inwestycyjnych, takich jak ich pełnomocnicy, przedstawiciele, beneficjenci rzeczywiści oraz uposażeni, jak również 
  • klientów i potencjalnych klientów usług Goldman Sachs TFI S.A., w szczególności usług doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelami oraz ich pracowników, pełnomocników, przedstawicieli i beneficjentów rzeczywistych (zwanych dalej „Klientami”),
  • partnerów i dostawców usług Goldman Sachs TFI S. A. („Partnerzy”), takich jak audytorzy, radcy prawni, doradcy podatkowi, dostawcy usług IT, marketingowych, archiwizacji i osób z nimi powiązanych, takich jak pracownicy, reprezentanci, pełnomocnicy.
  • osób odwiedzających naszą stronę internetową lub strony w mediach społecznościowych lub osoby, które wchodzą w interakcje z naszymi reklamami cyfrowymi,
  • osób dzwoniących do naszego zespołu obsługi klienta,
  • każdego, kto koresponduje z nami za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innej metody.
    

  Przekazując nam informacje o innych osobach fizycznych (takich jak podmioty powiązane), powinieneś skierować te osoby do niniejszej polityki prywatności.

  Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że wykorzystywane w niniejszej Polityce prywatności termin „Państwo” odnosi się do osób działających we własnym imieniu (na przykład posiadacza rejestru uczestnika funduszy inwestycyjnych omawiającego z nami stan tego rejestru), a także osób przekazujących informacje o innych osobach (na przykład przedstawiciela uczestnika, omawiającego z nami kwestie związane z posiadanym przez uczestnika rejestrem).

  Co się stanie, jeśli nie będą Państwo objęci niniejszą polityką prywatności?

  W przypadku, gdy nawiązali Państwo z Goldman Sachs Asset Management lub innymi podmiotami grupy Goldman Sachs relacje inne od tych wymienionych powyżej, prosimy o odwiedzenie strony goldmansachs.com/privacy-and-cookies/, aby dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

  3. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

  Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w wielu różnych scenariuszach, jak opisano  w poniższej tabeli. 

  Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy:
  Ubiegają się Państwo o otwarcie uczestnictwa lub świadczenie jakiejkolwiek usługi przez fundusze Goldman Sachs lub Goldman Sachs TFI S. A., również gdy współmałżonek, opiekun, kurator lub inny przedstawiciel działa w Państwa imieniu.
  Komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty tradycyjnej, naszych platform mediów społecznościowych, Państwa profilu w Serwisie Transakcyjnym GS TFI24, Serwisu Telefundusze Goldman Sachs lub w inny sposób. Rejestrujemy również wszystkie połączenia telefoniczne i rejestrujemy numer telefonu, na który odebrano połączenie.
  Odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z naszej aplikacji mobilnej lub korzystają z naszych usług.
  Prosimy Państwa o podanie danych osobowych podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w celu identyfikacji tożsamości i profilu ryzyka Uczestników lub Klientów. Korzystamy z usług dostawców weryfikacji tożsamości, którzy mogą pozyskiwać dane od innych podmiotów trzecich.
  Będziemy przeszukiwać publicznie dostępne źródła, które mogą wiązać Państwa z praniem pieniędzy lub przestępczością. Szukamy również w źródłach publicznych w celu zidentyfikowania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, korzystających z naszych usług. Monitorujemy również listy sankcji rządowych i międzynarodowych i przeprowadzamy przeszukania dotyczące przedstawicieli, osób fizycznych i podmiotów powiązanych z Państwem lub Państwa przedstawicieli.
  Złożą Państwo skargę lub reklamację. Obejmuje to wszelkie dane, które nam Państwo udostępnią lub które otrzymujemy w ramach rozpatrywania Państwa opinii lub skargi.
  Ponadto otrzymujemy i przekazujemy Państwa dane osobowe we współpracy z organami ścigania lub organami regulacyjnymi. Może to nastąpić na przykład, w trakcie otwierania przez Państwa uczestnictwa, reprezentowania przez Państwa podmiotu instytucjonalnego, dokonywania operacji na rejestrze w funduszu, lub  kiedy badamy i wyjaśniamy podejrzane zachowania.

  4. Jakie dane osobowe gromadzimy, generujemy i wykorzystujemy

  Rodzaj gromadzonych i generowanych przez nas danych osobowych może się różnić w zależności od produktu lub usługi, które oferujemy, oraz naszej relacji z Państwem. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli poniżej. W niektórych okolicznościach nawiązanie relacji może nie być możliwe, jeśli nie otrzymamy żądanych informacji.

  Informacje, które gromadzimy, generujemy i wykorzystujemy Kiedy je gromadzimy

  Dane kontaktowe

  Obejmuje to tytuły, imiona i nazwiska, adresy (w tym historię adresów), adresy e-mail i numery telefonów.

  Gdy otwierają Państwo uczestnictwo lub komunikują się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, Serwisu Transakcyjnego GS TFI24, Serwisu Telefundusze Goldman Sachs lub stron mediów społecznościowych.

  Gdy chcą Państwo lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.

  Informacje wykorzystywane do weryfikacji tożsamości 

  Obejmuje to informacje takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dowód osobisty, paszport oraz datę ich ważności lub informacje z innych dokumentów tożsamości, które nam Państwo okazują. Weryfikujemy również dane wskazanego beneficjenta rzeczywistego

  Zazwyczaj gromadzimy tylko te informacje, które są nam przekazane, ale weryfikujemy niektóre dane osobowe z osobami trzecimi.


  Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

  Gdy chcą Państwo lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.

  Status zatrudnienia i rodzaj działalności

  Może to również obejmować Państwa zakres dochodów.

  Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

  Gdy chcą Państwo lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.
  Państwa źródło dochodu, pochodzenie środków Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, w określonych okolicznościach, które uznamy za konieczne.

  Gdy chcą Państwo skorzystać lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.
  Państwa relacja z Uczestnikiem, Klientem lub Partnerem Gdy kontaktują się Państwo z nami jako Uczestnik funduszu inwestycyjnego lub Klient Goldman Sachs TFI S. A. lub działają Państwo w imieniu Uczestnika lub Klienta,

  Informacje podatkowe

  Obejmuje to Państwa rezydencję podatkową oraz, w stosownych przypadkach, numer identyfikacji podatkowej.

  Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

  Gdy chcą Państwo skorzystać lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.

  Szczegóły powiązanego Uczestnictwa
  Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

  Informacje o aktywności profilu

  Obejmuje to informacje na temat Państwa relacji z nami, w tym produktów i usług, transakcji oraz sposobu interakcji z nami.

  Gdy wykonują Państwo operacje, np. dokonując transakcji obejmującej jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

  Gdy korzystają Państwo z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.
  Nagrania rozmów i korespondencja Gdy piszą Państwo do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych lub w inny sposób oraz gdy do nas Państwo dzwonią.

  Informacje o reklamacjach

  Obejmuje to szczegółowe informacje na temat reklamacji, stanu Państwa sprawy i jej rozstrzygnięciu.

  Za każdym razem, gdy otrzymujemy skargę telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej lub stron mediów społecznościowych.

  Informacje o urządzeniu i lokalizacji

  Obejmuje to Państwa adres IP i przybliżoną lokalizację geograficzną, informacje o urządzeniu lub oprogramowaniu, z którego  Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do naszych usług, oraz wykorzystywanej przeglądarce.

  Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z naszej aplikacji mobilnej, składają zlecenie otwarcia uczestnictwa, logują się do swojego profilu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub kontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania pomocy lub informacji dotyczących rozwiązywania problemów, lub gdy otwierają Państwo lub wchodzą w interakcję (np. klikając hiperłącza) z operacyjnymi wiadomościami e-mail wysłanymi przez nas.

  Szczegóły uwierzytelnienia

  Obejmuje to dane logowania, takie jak adres e-mail i hasło, kod PIN lub inne informacje, które są nam potrzebne do zabezpieczenia dostępu do konta lub weryfikacji Państwa tożsamości.

  Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z naszej aplikacji mobilnej, aby złożyć zlecenia i dyspozycje, logują się do Serwisu Transakcyjnego GS TFI24, korzystają z Serwisu Telefundusze Goldman Sachs lub kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Dane identyfikacyjne

  Obejmuje to wszelkie informacje na Państwa temat powiązane z imieniem i nazwiskiem, adresami, numerem telefonu, adresem e-mail, urządzeniami lub kontami bankowymi, które pomagają nam utworzyć profil.

  Wykorzystamy go do sprawdzenia Państwa wniosków lub upewnienia się, że korzystają Państwo z naszych usług w sposób autentyczny. 


  Gdy otwierają Państwo lub posiadają otwarte uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

  Gdy nawiązują Państwo relacje w zakresie usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.
  Informacje o produktach lub usługach, które Państwa interesują Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z naszej aplikacji mobilnej, składają zlecenie otwarcia uczestnictwa, posiadają lub zarządzają swoim uczestnictwem w funduszu, lub gdy otwierają lub wchodzą w interakcję (np. klikając hiperłącza) z wysyłanymi przez nas operacyjnymi i/lub marketingowymi wiadomościami e-mail.

  Media społecznościowe

  Obejmuje to wszelkie informacje publikowane na naszych stronach w mediach społecznościowych.  Gromadzimy również informacje, w przypadku komunikacji z nami za pomocą platform mediów społecznościowych.

  Gdy odwiedzają Państwo nas lub kontaktują się z nami za pośrednictwem stron w mediach społecznościowych

  Informacje o technologii śledzenia

  Obejmuje to informacje z plików cookie 
  i podobnych technologii, z których korzystamy.

  Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z naszej aplikacji mobilnej lub logują się do swojego konta, lub otwierają albo wchodzą w interakcje (np. klikając hiperłącza) z wysyłanymi przez nas operacyjnymi i/lub marketingowymi wiadomościami e-mail.

  Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji mobilnej lub w Serwisie Transakcyjnym GS TFI24 oraz w naszych operacyjnych i/lub marketingowych wiadomościach e-mail można znaleźć w punkcie 10.

  Informacje dotyczące komunikacji

  Obejmuje to szczegóły kanałów (na przykład poczta
  i e-mail), na które wyrazili Państwo zgodę, aby otrzymywać od nas wiadomości.

  Kiedy ubiegają się Państwo o otwarcie uczestnictwa i tak długo, jak posiadają Państwo jednostki uczestnictwa zarządzanego przez nas funduszu.

  Gdy chcą Państwo skorzystać lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.

  Dane dotyczące analizy due diligence

  Obejmuje to informacje pochodzące z prowadzonych przez nas dochodzeń, takich jak kontrole due diligence, w zakresie sankcji i kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak również informacje zebrane i wykorzystane do innych kontroli regulacyjnych i zgodności. Gromadzimy te informacje również z publicznie dostępnych źródeł.

  Kiedy ubiegają się Państwo o otwarcie uczestnictwa i tak długo, jak posiadają Państwo jednostki uczestnictwa funduszu.

  Gdy chcą Państwo skorzystać lub korzystają z usług oferowanych przez Goldman Sachs TFI S. A.

   

  5. Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe

  Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć ku temu prawnie uzasadniony powód – poniżej określiliśmy zgodne z prawem powody i podstawy prawne wykorzystywania Państwa danych:

  Aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych

  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i regulacji, które dotyczą nas oraz naszych produktów i usług, w tym przepisów prawa i regulacji dotyczących:

  • realizacji uczestnictwa w wybranych przez uczestników funduszach inwestycyjnych oraz - w przypadku inwestowania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu inwestycyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz zapobieganiu i wykrywaniu nielegalnych działań i działalności przestępczej – obejmuje to przeprowadzanie regulacyjnych kontroli zgodności, monitorowanie i raportowanie transakcji;
  • wykonywania żądań organów publicznych, organów regulacyjnych, organów rządowych lub organów ścigania oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw i innych przestępstw oraz zapobieganie im;
  • wypełniania naszych obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji regulacyjnej;
  • dostęp osób trzecich (na przykład w odniesieniu do pełnomocnictw); oraz
  • opodatkowanie – obejmuje to sprawozdawczość podatkową i ujawnianie informacji organom podatkowym oraz wypełnianie żądań organów podatkowych.
    

  Realizacja naszych umów z Uczestnikami funduszy Goldman Sachs lub Klientami Goldman Sachs TFI S.A.

  Gdy zostaną Państwo uczestnikiem funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs lub klientem Goldman Sachs TFI S.A., zobowiązujemy się świadczyć Państwu określone usługi dla określonych produktów. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do wypełnienia przez nas naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy.

  Gdy wykorzystywanie danych osobowych jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych

  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów, związanych z wykorzystywaniem danych osobowych, ale w każdym przypadku możemy mieć inne powody prawne, aby je wykorzystywać, na przykład w celu wykonania naszych praw lub wypełnienia wynikających z umów lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych, jeśli Państwa interesy, podstawowe prawa lub wolności są nadrzędne wobec naszych interesów w zakresie ich wykorzystywania. W pewnych okolicznościach, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, mają Państwo prawo sprzeciwić się ich wykorzystywaniu – więcej informacji można znaleźć w punkcie 12. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych.
   

  Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu
  prowadzenia wszystkich niezbędnych czynności, które pomogą nam przestrzegać prawa i odpowiednio zarządzać ryzykiem, w tym weryfikacji Państwa tożsamości, w związku z otwieraniem uczestnictwa lub nawiązywaniu relacji w ramach usług Goldman Sachs TFI S.A.
  kontaktu z Państwem, prowadzenia wszelkiej korespondencji i udzielania informacji o naszych funduszach lub usługach
  zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną 
  ochrony uczestników i naszych klientów oraz nas samych przed oszustwami, praniem pieniędzy i przestępstwami oraz badania okoliczności podejrzewanych nieprawidłowości
  monitorowania, utrzymywania i poprawy procesów biznesowych i systemów, operacji, produktów, usług i korespondencji email poprzez śledzenie korzystania z nich za pomocą narzędzi analityki danych, modeli i algorytmów. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie
  utrzymania funkcjonalności naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, Serwisu Transakcyjnego GS TFI24 oraz Serwisu Telefundusze Goldman Sachs, testowania nowych systemów i sprawdzania aktualizacji istniejących
  badania trendów rynkowych i preferencji w celu testowania i oceny naszych istniejących usług i produktów oraz badania potencjalnych nowych
  gromadzenia danych i raportów dotyczących zarządzania, aby zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to ocenę, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem finansowym, reputacyjnym i innym, przeprowadzanie audytów naszej działalności, współpracę z organami regulacyjnymi, ochronę danych wykorzystywanych w ramach naszej działalności oraz ustanawianie, egzekwowanie i ochronę przed roszczeniami prawnymi.
  wypełnienia j i przedstawienia dowodów potwierdzających przestrzeganie przez nas polskich przepisów prawa i regulacji oraz przepisów prawa i regulacji krajów, w których znajdują się nasze podmioty powiązane w ramach Grupy Goldman Sachs. Obejmuje to bieżące kontrole zgodności, monitorowanie kont i transakcji, raportowanie transakcji, raportowanie podatkowe i odpowiadanie na wnioski organów publicznych, organów podatkowych i organów ścigania, w tym pomoc w wykrywaniu przestępstw i zapobieganiu im.
  dostarczania ukierunkowanych reklamy online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 9 lub klikając łącze „Oświadczenie o plikach cookie” https://www.gstfi.pl/polityka-cookie na naszej stronie internetowej 

   

  Z innych powodów

  Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, jeżeli leży to w istotnym interesie publicznym, gdy jest to konieczne w celu ochrony Państwa życia lub życia innej osoby lub gdy jest to dozwolone przez prawo.

  6. Komu udostępniamy dane osobowe i dlaczego

  Udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Goldman Sachs oraz zewnętrznym dostawcom usług, którzy działają na podstawie zawartych z nami umów, zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu, aby pomóc Państwu w dostarczaniu naszych produktów i usług. Udostępniamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i będą one udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w celach wymienionych w punkcie 5 i w sposób opisany poniżej. Niektóre podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy dane, przetwarzają je samodzielnie jako niezależni administratorzy, zgodnie z ich własnymi politykami prywatności. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu, depozytariusz, dystrybutor jednostek uczestnictwa funduszu, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, IT, archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem, pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe lub pracownicze programy inwestycyjne.

  Dlaczego udostępniamy Państwa dane Komu je udostępniamy
  W celu świadczenia naszych usług, obsługi naszych produktów i wywiązywania się z  naszych zobowiązań umownych.
  Możemy udostępniać Państwa dane bankom, naszym Partnerom i wszelkim podmiotom trzecim, z którymi kontaktujemy się w Państwa imieniu
  W celu wykrywania oszustw, prania brudnych pieniędzy lub przestępstw i zapobieganie im. Organom ścigania, agencjom zapobiegania oszustwom i zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą udostępniać je innym podmiotom w tym samym celu.
  Gdy wymaga tego od nas prawo lub gdy zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na żądania organów ścigania lub organów regulacyjnych. Organom ścigania, organom rządowym, organom regulacyjnym, sądom, organom rozstrzygającym spory, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi we właściwej jurysdykcji oraz stronom wyznaczonym przez odpowiednie organy regulacyjne do badania i audytu naszych działań.
  Jeśli nasza działalność lub jej część zostanie sprzedana lub zreorganizowana, np. dojdzie do  przeniesienie naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy z Państwem, Klientem lub Partnerem. Potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub beneficjentom oraz ich doradcom, audytorom i innym stronom współpracującym przy takiej operacji.
  Jeśli będziemy musieli udostępnić Państwa dane organom podatkowym celem wypełnienia obowiązków, zarówno polskich jak i międzynarodowych  Organom regulacyjnym i podatkowym w innych krajach.
  W celu wysyłania do Państwa bezpośrednich wiadomości marketingowych. Wszelkim podmiotom trzecim, które świadczą usługi marketingowe skierowane do Państwa w naszym imieniu.
  Do analizy sposobu korzystania z naszych usług i strony internetowej oraz interakcji z naszymi wiadomościami e-mail. Dostawcom usług analitycznych i marketingowych działający w naszym imieniu.
  Do celów badania rynku i identyfikacji trendów klientów. Agencjom badań rynku działającym w naszym imieniu.
  Inne okoliczności, takie jak postępowanie sądowe, dochodzenie lub obrona naszych praw i interesów lub w razie potrzeby zasięganie porady prawnej. Innym osobom lub firmom, jeśli mamy uzasadnione powody. Na przykład doradcom podatkowym, audytorom.
  Jeśli Państwo, użytkownik lub Państwa Partner przekazali nam instrukcje dotyczące udostępniania Państwa danych.
  Innym podmiotom, jeśli poinstruowano nas o konieczności udostępnienia Państwa danych. 
  Inne powody, które wyjaśnimy w odpowiednim miejscu i zawsze za Państwa zgodą. Podmiotom trzecim, które proszą o Państwa dane, poinformujemy Państwa o tym, gdy poprosimy Państwa o zgodę.

  7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

  Goldman Sachs będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez różne okresy w celu ułatwienia nam wypełniania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, umożliwienia wypełnienia wszelkich żądań złożonych przez organy regulacyjne lub inne odpowiednie organy i agencje, umożliwienia nam ustanawiania, dochodzenia i obrony praw i roszczeń oraz z innych prawnie uzasadnionych powodów biznesowych. Goldman Sachs przechowuje Państwa dane osobowe przez okres wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone, wszelkich zgodnych celów, które następnie ustalimy, oraz wszelkich nowych celów, na które następnie wyrażą Państwo zgodę lub w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i polityki Goldman Sachs.  

  8. Transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w celu dostarczania naszych produktów, świadczenia naszych usług oraz efektywnej współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Goldman Sachs. Na przykład jako członek grupy kapitałowej Goldman Sachs polegamy na usługach świadczonych nam przez spółki należące do naszej grupy w Stanach Zjednoczonych, Indiach i innych krajach. Niektórzy z naszych usługodawców mogą również przetwarzać dane osobowe poza EOG. W związku z takim przekazywaniem będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  Jeśli odbiorcy Państwa danych osobowych znajdują się w krajach poza EOG i nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jaki uznano za odpowiedni w Unii Europejskiej, podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony Państwa danych. Na przykład, gdy jest to wymagane, nasi dostawcy usług i podmioty z grupy  kapitałowej Goldman Sachs podpisują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne organy nadzorcze.

  Aby dowiedzieć się więcej o naszych międzynarodowych transferach danych i środkach, które podejmujemy w celu ochrony Państwa danych osobowych, w tym o tym, jak uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie 14.

  9. Marketing bezpośredni – w tym prawo do rezygnacji

  Przy otwieraniu uczestnictwa w funduszach pytamy, czy chcą Państwo otrzymywać materiały marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. Mogą Państwo zdecydować, że nie chcą ich otrzymywać.

  Jeśli zdecydują się Państwo je otrzymywać, mogą Państwo zrezygnować z nich w dowolnym momencie po zalogowaniu się do swojego profilu w ramach Serwisu Transakcyjnego GS TFI24, a także klikając w łącze rezygnacji z subskrypcji w jednej z naszych wiadomości marketingowych (w następstwie czego zostaną Państwo wypisani wyłącznie z marketingu e-mailowego) lub dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta.

  W naszych wiadomościach e-mail dotyczących marketingu bezpośredniego wykorzystujemy technologię, w tym piksele śledzące, w celu wykrycia, czy i w jaki sposób  nawiązali Państwo z nimi interakcje oraz w celu analizy zaangażowania w wiadomości e-mail na poziomie zagregowanym.  Celem wyłączenia pikseli śledzących mogą Państwo zmienić ustawienia w kliencie poczty e-mail i tym samym zablokować wyświetlanie lub pobieranie obrazów zewnętrznych.

  Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji lub zwrócą się Państwo do nas o zaprzestanie wysyłania materiałów marketingowych, aktualizacja naszych systemów w celu spełnienia jego żądania nastąpi w krótkim okresie. W tym okresie mogą Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości marketingowe.

  Nawet jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, będziemy się z Państwem kontaktować w celu przekazania ważnych informacji, takich jak aktualizacje naszego regulaminów, przekazanie Państwu potwierdzeń oraz innych  informacji, które musimy przekazać, aby wypełnić nasze obowiązki prawne.

  Dostarczamy również ukierunkowane reklamy internetowe. Podejmowane przez Państwa decyzje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej nie będą miały wpływu na wyświetlanie naszych ukierunkowanych reklam internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych ukierunkowanych reklam internetowych, w tym na temat tego, jak dokonywać wyboru, należy zapoznać się z sekcją 10 poniżej, kliknąć preferencje dotyczące plików cookie na naszej stronie internetowej lub odwiedzić sekcję ustawień plików cookie w naszej aplikacji mobilnej.

  10. Pliki cookie i podobne technologie

  Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia wydajności, bezpieczeństwa i celów reklamowych, które opisano w Informacji o plikach cookie https://www.gstfi.pl/polityka-cookie.

  W naszej aplikacji mobilnej używamy tylko niezbędnych plików cookie, celem zapewnienia jak najszybszego i płynnego jej działania. Pomagają nam one również chronić Państwa profil przed oszustwami i zapewnić bezpieczne logowanie. Wykorzystujemy je również do zapamiętywania wyborów dokonanych przez Państwa na naszej stronie internetowej i informacji o Państwa zgłoszeniach. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne, nie można ich odrzucić.

  11.   W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

  Goldman Sachs poważnie  traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zapewnia szkolenia oraz edukację w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych wszystkim swoim pracownikom. Staramy się ograniczyć dostęp do Państwa danych osobowych do upoważnionych pracowników, agentów, wykonawców lub dostawców. Wdrożyliśmy również fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki mające na celu ochronę Państwa danych przed utratą i zniszczeniem, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zmianą.

  W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa konta lub naszej strony internetowej prosimy odwiedzić naszą stronę dotyczącą bezpieczeństwa https://www.gstfi.pl/centrum-pomocy/faq/logowanie-i-bezpieczenstwo.

  12.  Prawa osób, których dane dotyczą

  Poniżej określiliśmy Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przysługujących Państwu praw lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 14. Należy zrozumieć, że przysługujące Państwu prawa wynikają z przepisów prawa, w szczególności RODO i są wykonywane na podstawie i zgodnie z nimi.

  Dostęp

  Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz szczegółowych informacji na temat sposobu ich wykorzystywania, a także prawo do otrzymania kopii takich danych osobowych.

  Sprostowanie

  Mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub zmiany swoich danych, jeśli są one niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. W przypadku zmiany danych osobowych zachęcamy do samodzielnego powiadomienia nas o tym lub zmiany informacji na odpowiedniej stronie internetowej. Możesz również zwrócić się do nas o zaktualizowanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.

  Usunięcie (prawo do bycia zapomnianym)

  W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możemy nadal przechowywać dane osobowe, jeśli jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do ich przechowywania.

  Ograniczenie przetwarzania

  W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy uprawnieni do dalszego wykorzystywania Państwa danych i/lub do odmowy spełnienia Państwa żądania.

  Prawo do przenoszenia danych

  W pewnych okolicznościach osoba, której dane dotyczą, może mieć prawo zażądania kopii danych osobowych w powszechnie używanym formacie, aby można je było przekazać podmiotowi trzeciemu lub, jeśli jest to technicznie możliwe, zażądać od nas przekazania takich danych bezpośrednio od podmiotu trzeciego. Prawo to przysługuje, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub naszych zobowiązań umownych.

  Prawo do sprzeciwu

  W niektórych przypadkach wykorzystujemy dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (więcej informacji można znaleźć w punkcie 5). W takim przypadku mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych i/lub do odmowy spełnienia Państwa żądania.

  Wycofanie zgody

  W przypadkach, w których opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego za zgodą przed jej wycofaniem.

  Skargi dotyczące prywatności

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo zadowoleni z naszego podejścia do wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem kanałów określonych w punkcie 14 niniejszej Polityki.  

  Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu regulacyjnego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://uodo.gov.pl/p/kontakt.  

  13. Aktualizacje niniejszej polityki

  Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mogą ulegać okresowym zmianom. Na przykład kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych, powody ich wykorzystywania i sposoby ich udostępniania mogą ulec zmianie.

  W razie potrzeby zaktualizujemy niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić te zmiany. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu wskazanym na końcu niniejszego dokumentu.

  14. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych prosimy o kontakt.
  Nasz numer infolinii to  +48 801 690 555 lub +48 22 541 75 11. 

  Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.

  Koszt połączenia według stawek Państwa operatora

  Możesz napisać do nas na adres:
  iod@nntfi.pl lub przesłać korespondencję na adres:
  Warsaw Spire
  Plac Europejski 1
  00-844 Warszawa
  Polska

  Mogą Państwo również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Jastrzębskim pod adresem iod@nntfi.pl 

  Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2024 r.